Ngân hàng tuyển dụng

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối CNTT – Chuyên viên Quản lý Dự án

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối CNTT – Chuyên viên Quản lý Dự án , cụ thể như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động Dịch vụ KHCN

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Triển khai Sản phẩm Huy động Dịch vụ KHCN , cụ thể như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Ban Nhân thọ/ Phi nhân thọ – Phòng Bảo hiểm

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Ban Nhân thọ/ Phi nhân thọ – Phòng Bảo hiểm , cụ thể như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Đồng Nai – Giao dịch viên

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Đồng Nai – Giao dịch viên , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Đồng Nai – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Đồng Nai – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên tư vấn tài chính cá nhân , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Giao dịch viên

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Giao dịch viên , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng PG Bank Chợ Lớn – Chuyên viên Quan hệ khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm (Phụ trách thiết kế UI/IX) – Phòng Chính sách sản phẩm – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Phát triển sản phẩm (Phụ trách thiết kế UI/IX) – Phòng Chính sách sản phẩm – Khối Dịch vụ Ngân hàng số ,  cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Sản phẩm tín dụng – Phòng Sản phẩm Tín dụng Cá nhân – Hội sở

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Sản phẩm tín dụng – Phòng Sản phẩm Tín dụng Cá nhân – Hội sở ,  cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giám đốc Tài trợ thương mại – Phòng Tài trợ thương mại – Khối Doanh nghiệp

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Tài trợ thương mại – Phòng Tài trợ thương mại – Khối Doanh nghiệp ,  cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Kinh doanh – Khu vực TP.Hồ Chí Minh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận Kinh doanh – Khu vực TP.Hồ Chí Minh ,  cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Kế toán (Mảng báo cáo)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán (Mảng báo cáo) , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Dự án thẻ (Tra soát khiếu nại thẻ quốc tế)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dự án thẻ (Tra soát khiếu nại thẻ quốc tế) , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Vietabank tuyển dụng 2019

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Dự án thẻ (Quản lý rủi ro thẻ)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Dự án thẻ (Quản lý rủi ro thẻ) , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Marketing

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Marketing , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ Thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Công nghệ Thông tin , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng (Làm việc tại Chi nhánh)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng (Làm việc tại Chi nhánh) , cụ thể như sau:

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên gia Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm – Đầu tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm – Đầu tư , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Sản phẩm ngân hàng Giao dịch

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Sản phẩm ngân hàng Giao dịch , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ – Vùng Kinh Doanh Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ – Vùng Kinh Doanh Hà Nội , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng Techcombank tuyển dụng 2019

Ngân hàng Techcombank tuyển dụng Trưởng nhóm Quy định tín dụng Ngân hàng Nhà nước

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm Quy định tín dụng Ngân hàng Nhà nước, cụ thể như sau:

15/11/2019

Facebook