LienVietPostBank

2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng phòng Hỗ trợ Khách hàng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng phòng Hỗ trợ Khách hàng, cụ thể như sau:

21/01/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

21/01/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

21/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó phòng Kế toán Ngân quỹ

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng Phòng Khách hàngTrưởng/Phó phòng Kế toán Ngân quỹ, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng Phòng Khách hàng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng Phòng Khách hàng, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng phòng Bảo hiểm

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng phòng Bảo hiểm, cụ thể như sau:

05/01/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/phó phòng Kế toán Ngân quỹ, cụ thể như sau:

05/01/2019

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng, cụ thể như sau:

29/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Thực tập sinh – Khối Công nghệ thông tin & Khối Ngân hàng số

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Thực tập sinh – Khối Công nghệ thông tin & Khối Ngân hàng số, cụ thể như sau:

24/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Phó Trưởng Phòng KPI và Quản lý chất lượng, cụ thể như sau:

14/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Hòa Bình

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch – Hòa Bình, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng phòng Hỗ trợ Khách hàng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng phòng Hỗ trợ Khách hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Phó phòng Khách hàng – Ba Vì

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Phó phòng Khách hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc PGD Sao Mai

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc PGD Sao Mai, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Phó Giám đốc phụ trách Hỗ trợ hoạt động

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Phó Giám đốc phụ trách Hỗ trợ hoạt động, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh lưu động tại Văn phòng khu vực Tây Nam Bộ

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh lưu động tại Văn phòng khu vực Tây Nam Bộ, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Khách hàng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Khách hàng, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Ban Giám sát kinh doanh, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm soát viên

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Kiểm soát viên, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1-3

LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Hỗ trợ hoạt động

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Hỗ trợ hoạt động, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Tuyển dụng Giám đốc, Kiểm ngân – PGD Bưu điện U Minh Thượng, Giồng Riềng, Phú Quốc

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giám đốc, Kiểm ngân – PGD Bưu điện U Minh Thượng, Giồng Riềng, Phú Quốc, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụngChuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-lienvietpostbank-tuyen-dung1

LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh

Trên con đường trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu của Việt Nam – Ngân hàng của mọi người, LienVietPostBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook
1 / 41234