LienVietPostBank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Trà Vinh – Tuyển dụng các vị trí

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Trà Vinh – Tuyển dụng các vị trí , cụ thể như sau:  

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Giang – Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Giang – Kiểm soát viên, Giao dịch viên, Chuyên viên khách hàng , cụ thể như sau:  

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Lạng Sơn – Chuyên viên Khách hàng tại các PGD

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Lạng Sơn – Chuyên viên Khách hàng tại các PGD , cụ thể như sau:  

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đăk Lăk – Kiểm soát viên,Giao dịch viên, chuyên viên khách hàng thuộc các PGD tại các huyện và kiểm ngân

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đăk Lăk – Kiểm soát viên,Giao dịch viên, chuyên viên khách hàng thuộc các PGD tại các huyện và kiểm ngân , cụ thể như sau:  

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đăk Lăk – Giám đốc PGD Ea hleo

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đăk Lăk – Giám đốc PGD Ea hleo , cụ thể như sau:  

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nội – Chi nhánh Xuân Mai – Kiểm soát viên, chuyên viên khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nội – Chi nhánh Xuân Mai – Kiểm soát viên, chuyên viên khách hàng, Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động , cụ thể như sau:  

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Bảo hiểm nhân thọ/ Phi nhân thọ, Chuyên viêu Tiêu chuẩn Chất lượng Dịch vụ & Ngân Quỹ

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Sản phẩm – Chuyên viên Bảo hiểm nhân thọ/ Phi nhân thọ, Chuyên viêu Tiêu chuẩn Chất lượng Dịch vụ & Ngân Quỹ , cụ thể như sau:  

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Sản phẩm – Các vị trí Chuyên viên (Phòng KHCN, KHDN)

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Sản phẩm – Các vị trí Chuyên viên (Phòng KHCN, KHDN) , cụ thể như sau:  

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối CNTT – Chuyên viên IT Service Desk

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối CNTT – Chuyên viên IT Service Desk , cụ thể như sau:  

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối CNTT – Chuyên viên Quản trị mạng TTDL

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối CNTT – Chuyên viên Quản trị mạng TTDL , cụ thể như sau:  

18/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cà Mau – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cà Mau – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên , cụ thể như sau:  

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Thái Bình – Giám đốc PGD Đông Hưng

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Thái Bình – Giám đốc PGD Đông Hưng , cụ thể như sau:  

14/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Quảng Ninh – Tổ trưởng Phòng khách hàng, Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động (mảng GSTD), Giao dịch viên, kiểm soát viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Quảng Ninh – Tổ trưởng Phòng khách hàng, Chuyên viên khách hàng, Chuyên viên hỗ trợ hoạt động (mảng GSTD), Giao dịch viên, kiểm soát viên , cụ thể như sau:  

14/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Tây Ninh – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Tây Ninh – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên , cụ thể như sau:  

14/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cao Bằng – Chuyên viên khách hàng thuộc các PGD Hòa An, Quảng Uyên, Thạch An

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cao Bằng – Chuyên viên khách hàng thuộc các PGD Hòa An, Quảng Uyên, Thạch An , cụ thể như sau:  

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Tuyên Quang – Giám đốc Phòng Giao Dịch, Các vị trí Chuyên viên tại Trụ sở chính và PGD

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Tuyên Quang – Giám đốc Phòng Giao Dịch, Các vị trí Chuyên viên tại Trụ sở chính và PGD , cụ thể như sau:  

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Ninh Bình – Tuyển dụng Giám đốc ,Kiểm soát viên, Các vị trí Chuyên viên tại PGD

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Ninh Bình – Tuyển dụng Giám đốc ,Kiểm soát viên, Các vị trí Chuyên viên tại PGD , cụ thể như sau:  

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Ninh Bình – Trụ sở Chi nhánh – Tổ trưởng Khách hàng Cá nhân; Các vị trí Chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Ninh Bình – Trụ sở Chi nhánh – Tổ trưởng Khách hàng Cá nhân; Các vị trí Chuyên viên , cụ thể như sau:  

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Văn phòng – Chuyên viên Thiết kế

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Văn phòng – Chuyên viên Thiết kế , cụ thể như sau:  

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cao Bằng – Giám đốc Phòng giao dịch Thạch An

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cao Bằng – Giám đốc Phòng giao dịch Thạch An , cụ thể như sau:  

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Điện Biên – Kiểm soát viên,Giao dịch viên thuộc các PGD tại các huyện

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Điện Biên – Kiểm soát viên,Giao dịch viên thuộc các PGD tại các huyện , cụ thể như sau:  

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán , cụ thể như sau:  

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Thái Nguyên – PGD Phú Lương – Chuyên viên Khách hàng

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Thái Nguyên – PGD Phú Lương – Chuyên viên Khách hàng , cụ thể như sau:  

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Kiên Giang – PGD U Minh Thượng, Hà Tiên, Phú Quốc, An Minh, An Biên, Tân Hiệp, Châu Thành, Gò Quao – Tuyển các vị trí

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Kiên Giang – PGD U Minh Thượng, Hà Tiên, Phú Quốc, An Minh, An Biên, Tân Hiệp, Châu Thành, Gò Quao – Tuyển các vị trí , cụ thể như sau:  

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Kiên Giang – Tuyển dụng Kiểm soát viên và Giao dịch viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Kiên Giang – Tuyển dụng Kiểm soát viên và Giao dịch viên , cụ thể như sau:  

09/10/2019

Facebook
1 / 9123456789