LienVietPostBank

Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Bạc Liêu – Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện Giá Rai, Vĩnh Lợi

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Bạc Liêu – Giám đốc Phòng giao dịch Bưu điện Giá Rai, Vĩnh Lợi , cụ thể như sau:  

05/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh tại Hòa Bình, Đăk Nông

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh tại Hòa Bình, Đăk Nông , cụ thể như sau:  

05/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hội sở – Chuyên viên Ban Kiểm soát Giải ngân

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hội sở – Chuyên viên Ban Kiểm soát Giải ngân , cụ thể như sau:  

05/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Khu vực Hồ Chí Minh – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Khu vực Hồ Chí Minh – Chuyên viên Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:  

05/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng KV. Hồ Chí Minh – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng KV. Hồ Chí Minh – Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:  

04/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Bình Tân, Nhà Bè- Tuyển dụng các vị trí

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Bình Tân, Nhà Bè- Tuyển dụng các vị trí , cụ thể như sau:  

04/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đồng Nai – Tuyển dụng các vị trí Quản lý/Chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Đồng Nai – Tuyển dụng các vị trí Quản lý/Chuyên viên , cụ thể như sau:  

04/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Thẩm định – Chuyên viên Phòng Thẩm định giá khu vực phía bắc

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Thẩm định – Chuyên viên Phòng Thẩm định giá khu vực phía bắc , cụ thể như sau:  

04/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hải Dương – Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hải Dương – Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên , cụ thể như sau:  

02/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Thẩm định – Chuyên viên Tái Thẩm định tại Hồ Chí Minh

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Thẩm định – Chuyên viên Tái Thẩm định tại Hồ Chí Minh , cụ thể như sau:  

02/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Chuyên viên Thẩm định giá

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Chuyên viên Thẩm định giá , cụ thể như sau:  

02/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HCM – Chi nhánh Thủ Đức – Chuyên viên khách hàng cá nhân/doanh nghiệp, Bảo vệ

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HCM – Chi nhánh Thủ Đức – Chuyên viên khách hàng cá nhân/doanh nghiệp, Bảo vệ , cụ thể như sau:  

02/12/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Tuyển dụng các vị trí tại Phòng Giao dịch Bưu điện nâng cấp

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Tuyển dụng các vị trí tại Phòng Giao dịch Bưu điện nâng cấp , cụ thể như sau:  

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Tây Ninh – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Tây Ninh – Tuyển dụng các vị trí Chuyên viên , cụ thể như sau:  

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hậu Giang – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hậu Giang – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên , cụ thể như sau:  

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cà Mau – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Cà Mau – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên , cụ thể như sau:  

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng An Giang – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng An Giang – Tuyển dụng các vị trí chuyên viên , cụ thể như sau:  

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Sơn Tây – Chuyên viên Quản lý Hành chính

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Sơn Tây – Chuyên viên Quản lý Hành chính , cụ thể như sau:  

28/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Thẩm định – Chuyên viên Phòng Thẩm định giá khu vực phía bắc

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối Thẩm định – Chuyên viên Phòng Thẩm định giá khu vực phía bắc , cụ thể như sau:  

28/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối CNTT – Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Khối CNTT – Chuyên viên Quản trị máy chủ và thiết bị lưu trữ , cụ thể như sau:  

28/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng HO – Chuyên viên Trung tâm Giám sát Kinh doanh , cụ thể như sau:  

28/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hải Dương – Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hải Dương – Chuyên viên khách hàng, Giao dịch viên , cụ thể như sau:  

27/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Hà Nam – Chuyên viên Khách hàng, Chuyên viên Kế toán , cụ thể như sau:  

27/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Quảng Trị – Giám đốc Phòng Giao Dịch, Kiểm Soát Viên, Chuyên viên Khách hàng

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Quảng Trị – Giám đốc Phòng Giao Dịch, Kiểm Soát Viên, Chuyên viên Khách hàng , cụ thể như sau:  

27/11/2019

Facebook
Ngân hàng Lienvietpostbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Nam Định – Tổ trưởng Tổ KHCN, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Khách hàng

Ngân hàng LienVietPostBank tuyển dụng Nam Định – Tổ trưởng Tổ KHCN, Chuyên viên Khách hàng Doanh nghiệp, Chuyên viên Khách hàng , cụ thể như sau:  

27/11/2019

Facebook