National Citizen Bank

2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Kiểm soát viên – Chi nhánh Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên – Chi nhánh Hà Nội, cụ thể như sau : Mã công việc: 056 Độ tuổi: 25-35 Số năm kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm lĩnh vực Dịch vụ Khách hàng Thời gian […]

20/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau : Mã công việc: 031 […]

20/12/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân – Khối Ngân hàng bán lẻ, cụ thể như sau :

03/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Hà Nội, cụ thể như sau :

01/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Trưởng phòng Phòng Vận hành thẻ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Phòng Vận hành thẻ – Khối Vận hành, cụ thể như sau :

28/08/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động Mảng Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Rủi ro hoạt động Mảng Tín dụng – Khối Quản trị Rủi ro, cụ thể như sau :

18/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển thương hiệu – Trung tâm Truyền thông Marketing

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển thương hiệu – Trung tâm Truyền thông Marketing, cụ thể như sau :

17/07/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định doanh nghiệp lớn – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau :

27/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Khách hàng Cá nhân – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau :

26/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau :

25/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Mảng Huy động)

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (Mảng Huy động), cụ thể như sau :

23/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Thư ký Văn phòng Ban điều hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Thư ký Văn phòng Ban điều hành, cụ thể như sau :

22/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Rủi ro hoạt động Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Rủi ro hoạt động Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành, cụ thể như sau :

21/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán và tra soát Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Kế toán và tra soát Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành, cụ thể như sau :

21/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Nghiệp vụ Thẻ – Phòng Vận hành Thẻ – Khối Vận hành, cụ thể như sau :

20/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Hậu kiểm chứng từ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Hậu kiểm chứng từ – Khối Vận hành, cụ thể như sau :

20/06/2018

Facebook