National Citizen Bank

2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Hành chính nhân sự

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Hành chính nhân sự, cụ thể như sau :

04/06/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế – Trung tâm Truyền thông Marketing

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Thiết kế – Trung tâm Truyền thông Marketing, cụ thể như sau:

17/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Marketing – Trung tâm Truyền thông Marketing

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Marketing – Trung tâm Truyền thông Marketing, cụ thể như sau:

16/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh khoản thị trường – Khối Quản trị rủi ro (Bộ phận giám sát/báo cáo)

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh khoản thị trường – Khối Quản trị rủi ro (Bộ phận giám sát/báo cáo), cụ thể như sau:

16/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thị trường – Bộ phận mô hình và Basel II – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thị trường – Bộ phận mô hình và Basel II – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

15/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

15/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Doanh nghiệp – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Doanh nghiệp – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

12/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy Bảo hiểm liên kết – Phòng Quản lý kinh doanh và Thúc đẩy bán hàng – Khối Ngân hàng bán lẻ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy Bảo hiểm liên kết – Phòng Quản lý kinh doanh và Thúc đẩy bán hàng – Khối Ngân hàng bán lẻ, cụ thể như sau:

12/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Kiểm soát viên giao dịch – Chi nhánh Thái Nguyên

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên giao dịch – Chi nhánh Thái Nguyên, cụ thể như sau:

11/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

11/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Vận hành Core – Khối Công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Vận hành Core – Khối Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

10/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Giám sát dịch vụ (NOC) – Phòng Dịch vụ vận hành – Khối Công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Giám sát dịch vụ (NOC) – Phòng Dịch vụ vận hành – Khối Công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

10/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vận hành Tác nghiệp tín dụng – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản trị vận hành Tác nghiệp tín dụng – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

08/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát và Hỗ trợ tín dụng – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát và Hỗ trợ tín dụng – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

08/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Cộng tác viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ – Phòng Quản lý Chất lượng – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Cộng tác viên Quản lý chất lượng Dịch vụ nội bộ – Phòng Quản lý Chất lượng – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

07/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

05/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Khối Ngân hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng Doanh nghiệp – Khối Ngân hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

03/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng chính sách)

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng chính sách), cụ thể như sau:

02/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng nội bộ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng nội bộ – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

02/05/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản ly chất lượng bên ngoài – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản ly chất lượng bên ngoài – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

27/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế – Ban Pháp chế tuân thủ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế – Ban Pháp chế tuân thủ, cụ thể như sau:

27/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ AMC

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Xử lý nợ AMC, cụ thể như sau:

24/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế – Ban Pháp chế tuân thủ

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế – Ban Pháp chế tuân thủ, cụ thể như sau:

23/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông báo chí – Trung tâm Truyền thông Marketing

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Truyền thông báo chí – Trung tâm Truyền thông Marketing, cụ thể như sau:

16/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng nội bộ – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng nội bộ – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

13/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng bên ngoài – Khối Vận hành

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng bên ngoài – Khối Vận hành, cụ thể như sau:

12/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Quảng Ninh

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Chi nhánh Quảng Ninh, cụ thể như sau:

11/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Doanh nghiệp – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Tái thẩm định Doanh nghiệp – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau :

10/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh khoản thị trường – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro thanh khoản thị trường – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau :

07/04/2018

Facebook
2016-ngan-hang-quoc-dan-ncb-tuyen-dung

NCB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) – Khối Quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn cho  bộ máy nhân sự 2018 , Ngân hàng Quốc Dân – NCB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Quản trị rủi ro tín dụng (mảng mô hình và mảng phát triển công cụ) – Khối Quản trị rủi ro, cụ thể như sau :

06/04/2018

Facebook
1 / 41234