PVcom Bank

pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Điều phối viên – Trung tâm phê duyệt tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Điều phối viên – Trung tâm phê duyệt tín dụng , cụ thể như sau:

21/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên, cụ thể như sau:

21/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản lý tín dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận Quản lý tín dụng, cụ thể như sau:

21/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Ứng dụng, cụ thể như sau:

21/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý nợ – Phòng cảnh báo và Quản lý nợ- Khối Khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý nợ – Phòng cảnh báo và Quản lý nợ- Khối Khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Siêu nhỏ (tiểu thương, hộ kinh doanh) – Đồng Tháp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp Siêu nhỏ (tiểu thương, hộ kinh doanh) – Đồng Tháp, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên PTKH SME, Phòng Khách hàng doanh nghiệp khu vực miền Bắc, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Cà Mau

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp – Cà Mau, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khánh Hoà

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Khánh Hoà, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Nha Trang (Khánh Hoà)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Nha Trang (Khánh Hoà), cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Quy Nhơn (Bình Định)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân – Quy Nhơn (Bình Định), cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp (SME) – Quy Nhơn (Bình Định)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp (SME) – Quy Nhơn (Bình Định), cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Kiên Giang

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Kiên Giang, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – An Giang

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – An Giang, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Giao dịch viên làm việc tại Bình Dương

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên làm việc tại Bình Dương, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân làm việc tại Vũng Tàu, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ mSME, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Trưởng bộ phận khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv-com-bank-1

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Quản trị Rủi ro hoạt động, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Cho vay Tín chấp, Phòng Cho Vay, Khối KHCN, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên khách hàng Doanh Nghiệp Khu Vực Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Kiểm soát viên – Đức Trọng (Lâm Đồng)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên – Đức Trọng (Lâm Đồng), cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên – Đà Nẵng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Khách hàng Ưu tiên – Đà Nẵng, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
pv com bank

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Tiền Giang

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên – Chuyên viên cao cấp Quan hệ Khách hàng Doanh Nghiệp – Tiền Giang, cụ thể như sau:

08/01/2019

Facebook
1 / 71234567