SHBank, SHB

2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường & Thúc đẩy Bán KHDN

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường & Thúc đẩy Bán KHDN, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng tố tụng – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng tố tụng – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Thu giữ Bất động sản – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Thu giữ Bất động sản – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng Phòng Thiết Kế Nội Dung & Giải Pháp Đào Tạo

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Thiết Kế Nội Dung & Giải Pháp Đào Tạo, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Thị Trường và Khách Hàng Cá Nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Thị Trường và Khách Hàng Cá Nhân, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Chất Lượng & Hiệu Suất Lao Động

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Chất Lượng & Hiệu Suất Lao Động, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Phát triển Tổ chức

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Phát triển Tổ chức, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Thẩm định

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Thẩm định, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Lớn

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Lớn, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trường phòng Phát triển Thị trường & KHCN – Khối Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trường phòng Phát triển Thị trường & KHCN – Khối Ngân hàng Bán lẻ, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

15/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng thi hành án – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng thi hành án – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Lớn

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Lớn, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Công nghệ Thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Công nghệ Thông tin, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên pháp chế chính – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên pháp chế chính – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên xử lý nợ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên xử lý nợ, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên thu giữ tài sản bảo đảm – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

12/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
1 / 9123456789