SHBank, SHB

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ , cụ thể như sau:

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking , cụ thể như sau:

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking , cụ thể như sau:

20/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành ứng dụng hệ thống CoreBank

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành ứng dụng hệ thống CoreBank , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Linux/AIX

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Linux/AIX , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Windows Server

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản trị Vận hành Hệ thống cấp 1 – mảng quản trị các dịch vụ trên nền tảng HĐH Windows Server , cụ thể như sau:

17/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Giám đốc Phòng giao dịch

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc Phòng giao dịch , cụ thể như sau:

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng (Làm việc tại Chi nhánh)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Hỗ trợ tín dụng (Làm việc tại Chi nhánh) , cụ thể như sau:

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng , cụ thể như sau:

16/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán Quốc tế (Làm việc tại ĐVKD)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh toán Quốc tế (Làm việc tại ĐVKD) , cụ thể như sau:

13/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT – Trung tâm An toàn bảo mật – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT – Trung tâm An toàn bảo mật – Khối CNTT , cụ thể như sau:

13/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) , cụ thể như sau:

13/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Trung) , cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ – Trung tâm Phát triển – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ – Trung tâm Phát triển – Khối CNTT , cụ thể như sau:

11/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh – Khối Quản lý Tài chính Kế toán

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế hoạch Kinh doanh – Khối Quản lý Tài chính Kế toán , cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán Kiểm soát sau

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán Kiểm soát sau , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản – Ban ALM

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản – Ban ALM , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Quản trị – Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính Quản trị – Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Quản trị Xử lý nợ – Ban Tài chính Quản trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính Quản trị Xử lý nợ – Ban Tài chính Quản trị , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng – Ban Tài chính Quản trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng – Ban Tài chính Quản trị , cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực HN) , cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực TP.HCM) , cụ thể như sau:

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên , cụ thể như sau:

06/10/2019

Facebook
1 / 812345678