SHBank, SHB

Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kiến trúc ứng dụng – Trung tâm Phát triển, Khối C

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kiến trúc ứng dụng – Trung tâm Phát triển, Khối C , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp 2 (Làm việc tại hội sở)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Cấp 2 (Làm việc tại hội sở) , cụ thể như sau:

26/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí [Tuyển dụng tập trung] Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng [Tuyển dụng tập trung] Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí [Tuyển dụng tập trung] Giao dịch viên , cụ thể như sau:

24/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng , cụ thể như sau:

22/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (khu vực HN)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (khu vực HN) , cụ thể như sau:

22/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Đào tạo

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Đào tạo , cụ thể như sau:

22/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:

22/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam)

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (Khu vực Miền Nam) , cụ thể như sau:

20/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:

20/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp , cụ thể như sau:

20/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân , cụ thể như sau:

20/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence , cụ thể như sau:

18/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính – Khối Ngân hàng đầu tư

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp – Ban Tư vấn và Đầu tư tài chính – Khối Ngân hàng đầu tư , cụ thể như sau:

18/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên phát triển sản phẩm – Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ – Khối ngân hàng đầu tư

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển sản phẩm – Trung tâm kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ – Khối ngân hàng đầu tư , cụ thể như sau:

18/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) – Khối Ngân hàng đầu tư

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển hệ thống (Business Analyst) – Khối Ngân hàng đầu tư , cụ thể như sau:

18/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng , cụ thể như sau:

18/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên , cụ thể như sau:

14/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản – Ban ALM

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thanh khoản – Ban ALM , cụ thể như sau:

14/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng – Ban Tài chính Quản trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính Quản trị toàn hàng – Ban Tài chính Quản trị , cụ thể như sau:

14/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Quản trị Xử lý nợ – Ban Tài chính Quản trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính Quản trị Xử lý nợ – Ban Tài chính Quản trị , cụ thể như sau:

12/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Quản trị – Phụ trách Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tài chính Quản trị – Phụ trách Khối Kinh doanh Vốn & Thị trường Tài chính , cụ thể như sau:

12/02/2020

Facebook
Ngân hàng SHB tuyển dụng 2019

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng , cụ thể như sau:

12/02/2020

Facebook