SHBank, SHB

ACB tuyển dụng 540 thực tập viên

Lấy cảm hứng từ những lo lắng ngổn ngang của các bạn sinh viên năm cuối khi sắp bước vào thị trường lao động cũng giống như một khối rubik chưa hoàn thiện, câu chuyện The Next Banker 2019 năm nay muốn kể với các bạn chính là làm cách nào để Giải mã được khối rubik sự […]

03/10/2018

MBBank tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng hoạt động kinh doanh, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên quan hệ khách hàng Doanh nghiệp SME – Toàn hệ thống cụ thể như sau:

05/09/2018

2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng Cấp 1 – Ban Quản lý Rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Tín dụng Cấp 1 – Ban Quản lý Rủi ro, cụ thể như sau:

18/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ – Trung tâm Phát triển – Khối CNTT

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ – Trung tâm Phát triển – Khối CNTT, cụ thể như sau:

18/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

17/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Chất lượng – Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy Bán hàng – Dịch vụ Khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý & Thúc đẩy Bán hàng – Dịch vụ Khách hàng, cụ thể như sau:

16/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy bán hàng KHCN

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý và Thúc đẩy bán hàng KHCN, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 – Khối Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Đối tác Hợp tác Cấp 2 – Khối Ngân hàng Bán lẻ, cụ thể như sau:

15/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Nghiên cứu thị trường theo Vùng Cấp 3 – Khối Ngân hàng Bán lẻ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Nghiên cứu thị trường theo Vùng Cấp 3 – Khối Ngân hàng Bán lẻ, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên chuyên trách CNTT triển khai dự án Basel II

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chuyên trách CNTT triển khai dự án Basel II, cụ thể như sau:

12/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thông tin quản trị – Ban Tài chính Kế hoạch

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thông tin quản trị – Ban Tài chính Kế hoạch, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hỗ trợ Phần mềm Ứng dụng, cụ thể như sau:

11/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế hoạch – Ban Tài chính – Kế hoạch

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế hoạch – Ban Tài chính – Kế hoạch, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Cấp 3

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Sản phẩm Tín dụng Cấp 3, cụ thể như sau:

10/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm Huy động Vốn cấp 3

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Sản phẩm Huy động Vốn cấp 3, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

09/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Lớn

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thẩm định Tín dụng KHDN Lớn, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý và phát triển dự án quốc tế cấp 2

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý và phát triển dự án quốc tế cấp 2, cụ thể như sau:

08/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân, cụ thể như sau:

04/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp 2- Trung Tâm Kinh doanh Ngoại tệ

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kinh doanh Ngoại tệ Cấp 2- Trung Tâm Kinh doanh Ngoại tệ, cụ thể như sau:

03/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Tín dụng Cấp 2

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính sách Tín dụng Cấp 2, cụ thể như sau:

03/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Chính sách Tín dụng Cấp 3

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính sách Tín dụng Cấp 3, cụ thể như sau:

02/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tổ kỹ thuật dự án Data Warehouse – Business Intelligence, cụ thể như sau:

02/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Cấp 2 – Ban Quản lý Rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường Cấp 2 – Ban Quản lý Rủi ro, cụ thể như sau:

01/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Hành chính – Ban Hành chính Quản trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Hành chính – Ban Hành chính Quản trị, cụ thể như sau:

01/10/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp lớn

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thúc đẩy Kinh doanh Khách hàng Doanh nghiệp lớn, cụ thể như sau:

27/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán Quốc tế – SHB Lào

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh toán Quốc tế – SHB Lào, cụ thể như sau:

27/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp – SHB Lào

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp – SHB Lào, cụ thể như sau:

26/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Kế toán – SHB Lào

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Kế toán – SHB Lào, cụ thể như sau:

26/09/2018

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng và Phát triển Nhân sự

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên Tuyển dụng và Phát triển Nhân sự, cụ thể như sau:

25/09/2018

Facebook
1 / 512345