TPBank

nam-a-bank-banchuan

Nam Á Bank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường

Ngân hàng TMCP Nam Á tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Rủi ro Thị trường, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tái thẩm định khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giao dịch viên

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc dịch vụ khách hàng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc dịch vụ khách hàng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên khách hành doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên khách hành doanh nghiệp, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp công nghệ thông tin

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp công nghệ thông tin, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm soát viên kiểm toán tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm soát viên kiểm toán tín dụng, cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh vàng chuyên trách

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên kinh doanh vàng chuyên trách , cụ thể như sau:

12/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc chi nhánh đa năng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc chi nhánh đa năng, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên hỗ trợ tín dụng

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên hỗ trợ tín dụng, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Kiểm toán viên cao cấp kiểm toán dịch vụ khách hàng và kho quỹ

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Kiểm toán viên cao cấp kiểm toán dịch vụ khách hàng và kho quỹ, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên thanh toán đối soát và tra soát thẻ nội địa – Trung tâm vận hành thẻ – Khối vận hành

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên thanh toán đối soát và tra soát thẻ nội địa – Trung tâm vận hành thẻ – Khối vận hành, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên khách hàng doanh nghiệp (Không yêu cầu kinh nghiệm)

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên khách hàng doanh nghiệp (Không yêu cầu kinh nghiệm), cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên 1 bán sản phẩm cho vay ô tô

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên 1 bán sản phẩm cho vay ô tô, cụ thể như sau:

11/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng CTV – Phòng dự án quản trị rủi ro và BASEL II – Khối quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí CTV – Phòng dự án quản trị rủi ro và BASEL II – Khối quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên cao cấp quản trị dữ liệu – Phòng công cụ mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên cao cấp quản trị dữ liệu – Phòng công cụ mô hình và dữ liệu rủi ro – Khối quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên quản trị dự án (ICAAP) – Phòng dự án quản trị rủi ro và Basel II – Khối quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên quản trị dự án (ICAAP) – Phòng dự án quản trị rủi ro và Basel II – Khối quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên quản trị rủi ro vận hành mảng CNTT (IT RISK)

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính/Chuyên viên quản trị rủi ro vận hành mảng CNTT (IT RISK), cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên thu hồi nợ trực tiếp, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên thu hồi nợ gián tiếp – Phòng Collection – Khối ngân hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên thu hồi nợ gián tiếp – Phòng Collection – Khối ngân hàng cá nhân, cụ thể như sau:

10/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên tư vấn khách hàng Livebank – Trung tâm Digital bank – Khối ngân hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên tư vấn khách hàng Livebank – Trung tâm Digital bank – Khối ngân hàng cá nhân, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Trưởng nhóm khách hàng cá nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng nhóm khách hàng cá nhân, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên bán 1 sản phẩm cho vay mua ô tô

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên bán 1 sản phẩm cho vay mua ô tô, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Chuyên viên giám sát tín dụng – Trung tâm giám sát tín dụng – Khối quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên giám sát tín dụng – Trung tâm giám sát tín dụng – Khối quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Nhân viên giám sát, kiểm tra và cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ – Trung tâm giám sát tín dụng – Khối quản trị rủi ro

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí Nhân viên giám sát, kiểm tra và cơ cấu tín dụng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ – Trung tâm giám sát tín dụng – Khối quản trị rủi ro, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-tpbank-tuyen-dung1

TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn bộ máy, TPBank hiện đang tuyển dụng vị trí TPBank tuyển dụng Giám đốc khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

07/12/2018

Facebook