VIBBank

Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên – Thanh Hóa

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý khách hàng Ưu tiên – Thanh Hóa , chi tiết như sau:  

07/12/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giao dịch viên – Nha Trang (Khánh Hòa)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giao dịch viên – Nha Trang (Khánh Hòa) , chi tiết như sau:  

07/12/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Kiểm soát viên

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Kiểm soát viên , chi tiết như sau:  

07/12/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Thẻ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh Thẻ , chi tiết như sau:  

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Sửa chữa và Xây dựng Cơ bản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Sửa chữa và Xây dựng Cơ bản , chi tiết như sau:  

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Thư ký Tiểu Ủy Ban Tín Dụng KHCN/KHDN

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Thư ký Tiểu Ủy Ban Tín Dụng KHCN/KHDN , chi tiết như sau:  

29/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ tín dụng Vùng NHBL , chi tiết như sau:  

23/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Quản lý Hoạt động Chi nhánh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Quản lý Hoạt động Chi nhánh , chi tiết như sau:  

23/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Quản lý Hoạt động Chi nhánh

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Quản lý Hoạt động Chi nhánh , chi tiết như sau:  

23/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Sửa chữa và Xây dựng Cơ bản

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Sửa chữa và Xây dựng Cơ bản , chi tiết như sau:  

21/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phát triển sản phẩm Công nghệ số

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phát triển sản phẩm Công nghệ số , chi tiết như sau:  

21/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Digital Data Analyst

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Digital Data Analyst , chi tiết như sau:  

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Marketing sản phẩm Ngân hàng số/ Digital Product Marketing

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Marketing sản phẩm Ngân hàng số/ Digital Product Marketing , chi tiết như sau:  

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Thực tập sinh Phát triển Sản phẩm Ngân hàng Công nghệ Số

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Thực tập sinh Phát triển Sản phẩm Ngân hàng Công nghệ Số , chi tiết như sau:  

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Thực tập sinh Phân tích Dữ liệu

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Thực tập sinh Phân tích Dữ liệu , chi tiết như sau:  

19/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên gia Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia Quản lý và Kinh doanh Sản phẩm Quản lý dòng tiền , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm – Đầu tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Phát triển Kinh doanh Bảo hiểm – Đầu tư , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Sản phẩm ngân hàng Giao dịch

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Sản phẩm ngân hàng Giao dịch , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ – Vùng Kinh Doanh Hà Nội

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám Đốc Phòng Kinh Doanh Sản Phẩm Thẻ – Vùng Kinh Doanh Hà Nội , chi tiết như sau:  

16/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Trợ lý giao dịch Thị trường Tiền tệ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Trợ lý giao dịch Thị trường Tiền tệ , chi tiết như sau:  

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch Thị trường tiền tệ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Hỗ trợ giao dịch Thị trường tiền tệ , chi tiết như sau:  

11/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Hiệu quả làm việc – HCM

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý Hiệu quả làm việc – HCM , chi tiết như sau:  

10/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phát triển sản phẩm Công nghệ số

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên Phát triển sản phẩm Công nghệ số , chi tiết như sau:  

10/11/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Digital Data Analyst

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Digital Data Analyst , chi tiết như sau:  

10/11/2019

Facebook