VietABank

2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng CChuyên viên / Nhân viên Hậu kiểm – Hà Nội

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên / Nhân viên Hậu kiểm – Hà Nội, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Văn phòng Hội đồng Quản trị

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Văn phòng Hội đồng Quản trị, cụ thể như sau:

17/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên chính/ Cao cấp Thẻ và Tài khoản Lương

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên chính/ Cao cấp Thẻ và Tài khoản Lương, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Ứng dụng số

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Ứng dụng số, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán và Đối soát

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh toán và Đối soát, cụ thể như sau:

14/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Huy động Vốn Online

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển Sản phẩm Huy động Vốn Online, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên QHKH Cá nhân (Chuyên trách Bảo hiểm), cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Chính Quan hệ Công chúng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính Quan hệ Công chúng, cụ thể như sau:

11/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân , cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng khách hàng Doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

09/01/2019

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng giao dịch

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng giao dịch, cụ thể như sau:

20/12/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý rủi ro Hoạt động

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cao cấp Quản lý rủi ro Hoạt động, cụ thể như sau:

14/12/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng khách hàng Doanh nghiệp – Cần Thơ

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng khách hàng Doanh nghiệp – Cần Thơ, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng Giao dịch – An Giang, Bạc Liêu

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Giao dịch – An Giang, Bạc Liêu, cụ thể như sau:

08/12/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên – Toàn quốc

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Toàn quốc, cụ thể như sau:

03/12/2018

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ KH Cá nhân – Toàn quốc

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ KH Cá nhân – Toàn quốc, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Trưởng Phòng Giao dịch – An Giang, Bạc Liêu

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Giao dịch – An Giang, Bạc Liêu, cụ thể như sau:

01/12/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Giám đốc Chi nhánh

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Chi nhánh, cụ thể như sau:

30/11/2018

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Công chúng

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Chính/Chuyên viên Cao cấp Quan hệ Công chúng, cụ thể như sau:

30/11/2018

Facebook
Ngân hàng Việt Á VietABank thông báo tuyển dụng năm 2016

VietABank tuyển dụng Giao dịch viên

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên, cụ thể như sau:

30/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp QHKHCN (Chuyên trách Bảo hiểm Nhân thọ)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên/Chuyên viên Chính/Chuyên viên cao cấp QHKHCN (Chuyên trách Bảo hiểm Nhân thọ), cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Giám đốc Trung tâm Liên kết Bảo hiểm – Head of Bancassurance

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Giám đốc Trung tâm Liên kết Bảo hiểm – Head of Bancassurance, cụ thể như sau:

28/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Thẻ và Tài khoản Lương

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Cao cấp Thẻ và Tài khoản Lương, cụ thể như sau:

22/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Trung tâm Thẻ và Ngân hàng Số (Ứng dụng Số)

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Trung tâm Thẻ và Ngân hàng Số (Ứng dụng Số), cụ thể như sau:

21/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Thanh Quyết toán và Đối soát

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Thanh Quyết toán và Đối soát, cụ thể như sau:

16/11/2018

Facebook
2016-vietabank-tuyen-dung

VietABank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển sản phẩm Huy động Vốn Online

Hiện ngân hàng Việt Á thông báo tuyển dụng vị trí Chuyên viên Phát triển sản phẩm Huy động Vốn Online, cụ thể như sau:

15/11/2018

Facebook
1 / 41234