VietBank

Ngân hàng VietinBank tuyển dụng cán bộ trụ sở chính đợt 2 năm 2019

VietinBank hiện có 155 chi nhánh trong nước, 2 chi nhánh tại Đức và 1 Ngân hàng con tại Lào. Với mạng lưới rộng khắp, VietinBank đặt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực cán bộ chủ chốt tại các địa phương là một trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân sự. VietinBank triển […]

16/10/2019

Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển phần mềm Mobile – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển phần mềm Mobile – Khối Dịch vụ Ngân hàng số,  cụ thể như sau:

12/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Lập trình Mobile – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Lập trình Mobile – Khối Dịch vụ Ngân hàng số,  cụ thể như sau:

10/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tái thẩm định – Khối Tín dụng,  cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát tín dụng – Phòng Vận hành Tín dụng – Khối Vận hành

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Kiểm soát tín dụng – Phòng Vận hành Tín dụng – Khối Vận hành,  cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Định giá tài sản – Khối Tín dụng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Định giá tài sản – Khối Tín dụng,  cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Tự doanh ngoại hối – Khối Thị trường tài chính

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Tự doanh ngoại hối – Khối Thị trường tài chính ,  cụ thể như sau:

09/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Chăm sóc & Phát triển khách hàng VIP – Khối Kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Chăm sóc & Phát triển khách hàng VIP – Khối Kinh doanh,  cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp lớn & FDI – Khối Kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phòng Doanh nghiệp lớn & FDI – Khối Kinh doanh,  cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm huy động & Dịch vụ tài chính Cá nhân – Khối Cá nhân

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm huy động & Dịch vụ tài chính Cá nhân – Khối Cá nhân,  cụ thể như sau:

07/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm bảo hiểm – Khối Cá nhân

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm bảo hiểm – Khối Cá nhân,  cụ thể như sau:

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Thẻ – Phòng Kinh doanh – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển Kinh doanh Thẻ – Phòng Kinh doanh – Khối Dịch vụ Ngân hàng số,  cụ thể như sau:

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm & Chính sách ngân hàng số – Khối Dịch vụ Ngân hàng số

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Sản phẩm & Chính sách ngân hàng số – Khối Dịch vụ Ngân hàng số,  cụ thể như sau:

06/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển ứng dụng – Khối Công nghệ thông tin,  cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên Phát triển mạng lưới – Trung tâm Dịch vụ nội bộ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên Phát triển mạng lưới – Trung tâm Dịch vụ nội bộ ,  cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giám đốc Quản lý tài sản – Phòng Quản lý tài sản – Trung tâm Dịch vụ Nội bộ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Quản lý tài sản – Phòng Quản lý tài sản – Trung tâm Dịch vụ Nội bộ,  cụ thể như sau:

05/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giám đốc Phòng Doanh nghiệp lớn & FDI – Khối Kinh doanh

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Phòng Doanh nghiệp lớn & FDI – Khối Kinh doanh ,  cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giám đốc Tài trợ thương mại – Phòng Tài trợ thương mại – Khối Doanh nghiệp

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Tài trợ thương mại – Phòng Tài trợ thương mại – Khối Doanh nghiệp,  cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giao dịch viên Quỹ – Khu vực TP.Hồ Chí Minh, Khu vực Hà Nội

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên Quỹ – Khu vực TP.Hồ Chí Minh, Khu vực Hà Nội,  cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực TP.Hồ Chí Minh, Khu vực Hà Nội

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giao dịch viên – Khu vực TP.Hồ Chí Minh, Khu vực Hà Nội,  cụ thể như sau:

04/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Vận hành – Chi nhánh Bình Dương

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng/Phó Phòng Vận hành – Chi nhánh Bình Dương , cụ thể như sau:

02/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Trưởng phòng Vận hành – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Khu vực Miền Bắc

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng phòng Vận hành – Chi nhánh Vĩnh Phúc – Khu vực Miền Bắc , cụ thể như sau:

02/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh, Khu vực Hà Nội)

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Chuyên viên/Nhân viên Quản lý tín dụng (Khu vực TP.Hồ Chí Minh, Khu vực Hà Nội), cụ thể như sau:

02/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Trưởng bộ phận An toàn an ninh – Phòng Hành chính quản trị – Trung tâm Dịch vụ nội bộ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Trưởng bộ phận An toàn an ninh – Phòng Hành chính quản trị – Trung tâm Dịch vụ nội bộ, cụ thể như sau:

02/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Nhân viên Quản lý tín dụng – PGD Bạch Đằng – Khu vực Hải Phòng

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Nhân viên Quản lý tín dụng – PGD Bạch Đằng – Khu vực Hải Phòng, cụ thể như sau:

02/10/2019

Facebook
Ngân hàng Vietbank tuyển dụng 2019

VietBank tuyển dụng Giám đốc Hành chính quản trị – Phòng Hành chính quản trị – Trung tâm Dịch vụ nội bộ

Ngân hàng VietBank thông báo tuyển dụng Giám đốc Hành chính quản trị – Phòng Hành chính quản trị – Trung tâm Dịch vụ nội bộ, cụ thể như sau:

26/09/2019

Facebook
1 / 512345