Ôn thi công chức, viên chức

Thông báo mở lớp ôn thi và thi cấp chứng chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản – theo thông tư03/2014/TT-BTTTT

 

trung-tam-dao-tao-boi-duong-nghiep-vu-cong-opt

Hiện chúng tôi cung cấp tài liệu cho các bạn ôn thi công chức ngạch chuyên viên tỉnh Thanh Hóa năm 2016 cụ thể như sau:

2 / 3123