Hỏi đáp và tin tức

10/06/2019

3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển

Theo Thông tư 03/2019/TT-BNV của Bộ Nội vụ, ban hành ngày 14/5/2019, có hiệu lực từ ngày 1/7/2019, sửa đổi, bổ sung quy định tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức, 3 trường hợp sau đây được tuyển dụng không qua thi tuyển. Cụ thể là:

1/ Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học:

– Viên chức có thời gian làm viên chức từ đủ 5 năm trở lên trong các đơn vị sự nghiệp công lập

– Người hưởng lương trong quân đội, công an, làm công tác cơ yếu có thời gian công tác từ đủ 5 năm

– Người đang giữ chức danh, chức vụ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên có 100% vốn Nhà nước có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc từ đủ 5 năm

– Người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước đồng thời giữ chức quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước chiếm 50% vốn điều lệ, có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc từ đủ 5 năm

2/ Đã là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển đến:

– Đơn vị sự nghiệp công lập,

– Lực lượng vũ trang, cơ yếu

– Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp

– Được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ hoặc là đại diện phần vốn Nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ.

3/ Là công chức cấp phòng trở lên, được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý.

Lúc này, quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển thực hiện đồng thời với quy trình công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Nguồn: baophuyen.com.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng