Hỏi đáp pháp luật

19/12/2017

Lãnh đạo cơ quan báo chí phải có trình độ cao cấp chính trị

Luật Báo chí năm 2016 không quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí. Tuy nhiên, theo quy định thì lãnh đạo cơ quan báo chí phải đáp ứng tiêu chuẩn “có trình độ lý luận chính trị cao cấp” mới được bổ nhiệm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập cơ quan báo chí.

Bà Thanh Hòa (hoabt@…) hỏi: Luật Báo chí năm 2016 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017, tại Điều 23 về tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí không quy định Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập cơ quan báo chí phải có trình độ lý luận chính trị cao cấp trở lên. Vậy, khi bổ nhiệm cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí theo Luật Báo chí mới thì có cần tiêu chuẩn trình độ lý luận chính trị cao cấp không?

Về vấn đề này, Bộ Thông tin và Truyền thông trả lời như sau:

Luật Báo chí năm 2016 không quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm đối với cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí. Tuy nhiên, theo Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí (ban hành kèm theo Quyết định số 75-QĐ/TW, ngày 21/8/2007 của Ban Bí thư) thì lãnh đạo cơ quan báo chí phải đáp ứng tiêu chuẩn “có trình độ lý luận chính trị cao cấp” mới được bổ nhiệm Tổng biên tập, Phó Tổng biên tập cơ quan báo chí.

Nguồn: Chinhphu.vn

Các bài đã đăng