Hỏi đáp và tin tức

11/06/2019

Triển khai thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của bộ Nội vụ

Từ ngày 01/7/2019 ba trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển và quy định mới về việc xếp ngạch, bậc lương với cán bộ, công chức.

Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, Thông tư sửa đổi, quy định về việc tuyển dụng, công chức, viên chức, trong đó có 3 trường hợp công chức được tuyển dụng không qua thi tuyển. Trường hợp 1 là có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, có ít nhất 5 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học: Viên chức có thời gian làm viên chức từ đủ 05 năm trở lên trong các đơn vị sự nghiệp công lập;  Người hưởng lương trong quân đội, công an, làm công tác cơ yếu có thời gian công tác từ đủ 05 năm;  Người đang giữ chức danh, chức vụ trong các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có 100% vốn Nhà nước có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc từ đủ 05 năm; Người được cử làm đại diện phần vốn của Nhà nước đồng thời giữ chức quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước chiếm 50% vốn điều lệ, có thời gian đóng bảo hiểm bắt buộc từ đủ 05 năm.

Trường hợp 2: Đã là cán bộ, công chức cấp huyện trở lên được điều động, luân chuyển đến: Đơn vị sự nghiệp công lập; Lực lượng vũ trang, cơ yếu; Tổ chức chính trị, xã hội, nhề nghiệp;  Được bổ nhiệm giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên mà Nhà nước giữ 100% vốn điều lệ hoặc là đại diện phần vốn nhà nước giữ chức danh quản lý tại doanh nghiệp Nhà nước nắm trên 50% vốn điều lệ.

Trường hơp 3: Là công chức cấp phòng trở lên, được tiếp nhận để bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý. Lúc này, quy trình tiếp nhận không qua thi tuyển thực hiện đồng thời với quy trình công tác bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Còn đối với việc xếp ngạch, bậc lương với cán bộ, công chức thì một trong những nội dung được sửa đổi tại thông tư 03/2019/TT-BNV là việc xếp ngạch, bậcc lương đối với người đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trước khi được tuyển dụng, nghĩa là cơ quan quản lý công chức quyết định theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩmquyền để có ý kiến trước khi quyết định việc xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp nêu trên, tức là có sự khác biệt so với trước đây việc xếp ngạch, bậc lương của các đối tượng nêu trên được phân chia thành nhiều trường hợp: Đang được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định; Chưa được xếp lương theo ngạch, bậc, chức vụ, cấp hàm theo bảng lương do Nhà nước quy định.

Ngoài ra Thông tư cũng đã bổ sung, sửa đổi một số nội dung khác như thông báo tuyển dụng, tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xây dựng Đề án thi nâng ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp…

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2019./.

Nguồn: vungtau.baria-vungtau.gov.vn

Từ khóa:

Các bài đã đăng