ABBank > Ngân hàng tuyển dụng

16/05/2019

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí

Chuyên viên Quan hệ khách hàng cá nhân (khu vực Hải Phòng/Quảng Ninh)

, cụ thể như sau:   

Nguồn:abbank

Các bài đã đăng