ABBank > Ngân hàng tuyển dụng

04/06/2019

ABBANK tuyển dụng Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

ABBANK hiện đang tuyển dụng vị trí

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp (khu vực Thái Nguyên/Lạng Sơn)

, cụ thể như sau:   

Nguồn:abbank

Các bài đã đăng