Ngân hàng tuyển dụng, PVcom Bank

17/05/2018

PVcomBank tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng khách hàng doanh nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, PVComBank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Quản lý tín dụng khách hàng doanh nghiệp, cụ thể như sau:

 Nơi làm việc Hồ Chí Minh (Quận 3),  Hà Nội
 Cấp  bậc Nhân viên
 Kinh nghiệm 1 -2 năm
 Mức lương Thỏa thuận
 Ngành nghề Ngân hàng
Hạn chót nộp hồ sơ 12/06/2018
 Mô tả công việc

•Xử lý nghiệp vụ QLTD trong phân quyền, hỗ trợ xử lý nghiệp vụ quản lý tín dụng thuộc phân quyền Bộ phận QLTD đơn vị;

•Soạn thảo hợp đồng tín dụng/hợp đồng cấp bảo lãnh, hợp đồng bảo đảm và các văn kiện tín dụng khác; Kiểm soát hồ sơ giải ngân, mở L/C, phát hành bảo lãnh, và các hình thức cấp tín dụng khác bảo đảm tuân thủ các điều kiện phê duyệt tín dụng của các cấp có thẩm quyền và quy định của Ngân hàng;

•Soạn thảo Hợp đồng Đầu tư/Hợp đồng bảo đảm và các Phụ lục liên quan cho các giao dịch Đầu tư & Kinh doanh Trái phiếu doanh nghiệp; Kiểm soát hồ sơ giải ngân của khoản đầu tư TPDN đảm bảo tuân thủ các điều kiện phê duyệt của cấp có thẩm quyền và quy định của ngân hàng;

•Kiểm soát việc nhập, xuất kho tài sản bảo đảm tuân thủ các điều kiện phê duyệt tín dụng/đầu tư của các cấp có thẩm quyền và quy định của Ngân hàng;

•Thực hiện hạch toán trên phần mềm theo đúng loại hình sản phẩm và các quy định, quy trình tín dụng, quy trình đầu tư và/hoặc phối hợp với bên liên quan để thực hiện các nhiệm vụ này;

•Kiểm soát các giao dịch QLTD phát sinh khác.

•Theo dõi, đôn đốc ĐVKD bổ sung đầy đủ hồ sơ, chứng từ nợ trong lĩnh vực QLTD;

•Tham gia các đoàn kiểm tra định kỳ, đột xuất của Trung tâm QLTD theo chỉ đạo của Lãnh đạo trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành;

•Phối hợp với Phòng Quản lý tín dụng hệ thống thực hiện công tác báo cáo theo chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm, Lãnh đạo Khối Vận hành;

•Tham gia đề xuất, góp ý các sáng kiến, quy trình, quy định trong lĩnh vực QLTD;

•Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Lãnh đạo Phòng, Lãnh đạo Trung tâm QLTD, Lãnh đạo Khối, Lãnh đạo ngân hàng.

Yêu cầu công việc •Bằng cấp: Tốt nghiệp Đại học chính quy trở lên chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng hoặc lĩnh vực có liên quan

•Ưu tiên người có tối thiểu 01  năm kinh nghiệm làm việc trong một tổ chức tài chính.

•Có khả năng lên kế hoạch, triển khai kế hoạch.

•Am hiểu về vân hành các dịch vụ tài chính, về nghiệp vụ quản lý tín dụng, các sản phẩm cung cấp và quá trình cung cấp sản phẩm đó.

•Kỹ năng phân tích và thiết lập mối quan hệ.

Nguồn: tuyendung.pvcombank.com.vn

Các bài đã đăng