Ngân hàng tuyển dụng > SHBank, SHB

29/11/2019

SHB tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí

Chuyên viên Quản trị Nợ địa bàn – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

, cụ thể như sau:

  • Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Lạng Sơn, Thừa Thiên- Huế
  • Nhân viên
  • Lương thỏa thuận
  • Luật / Pháp lý, Ngân hàng
  • 12/12/2019

Mô Tả Công Việc

1. Làm việc tại vị trí chuyên viên quản trị nợ địa bàn, đề xuất phương án xử lý các khoản nợ xấu do Ban QL&XLN được cấp có thẩm quyền giao xử lý.
2. Có khả năng lập kế hoạch và thực hiện công việc độc lập tuy nhiên vẫn cần sự kèm cặp, hướng dẫn của chuyên viên cấp cao hơn.

Yêu Cầu Công Việc

– Phối hợp cùng các đầu mối, bộ phận nghiệp vụ khác trong Ban, rà soát thực trạng các khoản nợ xấu, nợ có vấn đề thuộc địa bàn được giao quản trị và XLN. Đôn, đốc, theo dõi, đề xuất các biện pháp, giải pháp để xây dựng kế hoạch xử lý nợ chi tiết cho từng khoản nợ xấu, nợ có vấn đề được giao quản trị.
– Trình phương án xử lý nợ trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá, kiểm tra hồ sơ, làm việc thực tế khách hàng/chủ tài sản/bên liên quan; Phối hợp, theo dõi tiến độ và hỗ trợ các đầu mối bộ phận nghiệp vụ khác trong Ban thực hiện theo các nội dung phê duyệt của HĐXLN/HĐMGL/HĐMBN/HĐXLRR.
– Thực hiện xác nhận dư nợ, tình trạng khoản vay, hiện trạng TSĐB, khả năng thu hồi…. đối với các khoản nợ có vấn đề được giao quản trị và XLN có liên quan đến nhận sự nghỉ việc, điều chuyển, bổ nhiệm…. theo quy định của SHB.
– Phối hợp hướng dẫn, tư vấn cho các ĐVKD về các khoản mà ĐVKD trực tiếp xử lý; Giám sát, đôn đốc hỗ trợ ĐVKD thực hiện phương án được phê duyệt.
– Xây dựng, góp ý dự thảo Quy chế/Quy trình/Hướng dẫn phục vụ công tác QL&XLN CVĐ đối với phần nghiệp vụ mình phụ trách (nếu có).
– Thực hiện các công việc khác theo  yêu cầu của Lãnh đạo Trung tâm/Phòng.

  • Nguồn: shb.com.vn

Các bài đã đăng