Ngân hàng tuyển dụng > SHBank, SHB

14/01/2020

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Quản trị Nợ KHCN

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí

Trưởng phòng Quản trị Nợ KHCN

, cụ thể như sau:

     • Hà Nội
     • Quản lý
     • Lương thỏa thuận
     • Ngân hàng, Quản lý điều hành, Luật / Pháp lý
     • 20/01/2020

     Mô Tả Công Việc

     1. Chịu trách nhiệm về công tác Quản trị và XLN mảng KHCN được phân công phụ trách:
     – Đầu mối tiếp nhận các khoản nợ KHCN, yêu cầu tác nghiệp các bộ phận chức năng, phối hợp XLN, giám sát quá trình và kết quả thu nợ tại bất kỳ tác nghiệp nào cho đến khi tất toán khoản nợ;
     – Tham mưu ý kiến cho Giám đốc Trung tâm, Lãnh đạo Ban QL&XLN đối với các khoản nợ CVĐ là KHCN được giao quản lý. Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban/Trung tâm và pháp luật đối với các đề xuất phương án, kết quả xử lý nợ này.
     – Chủ động lập kế hoạch đối với công tác Quản trị nợ và xử lý nợ của cá nhân và các nhân sự dưới quyền quản lý. Chủ động chỉ đạo, điều hành, triển khai các phương án, biện pháp để quản trị nợ và xử lý nợ trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình để hoàn thành kế hoạch.
     2. Đề xuất ý kiến, tham mưu cho Giám đốc Trung tâm QTN, Lãnh đạo Ban QL&XLNCVĐ đối với việc miễn giảm lãi thuộc mảng KHCN mình phụ trách
     – Tham mưu ý kiến để trình HĐMGL đối với các khoản nợ thuộc mảng KHCN đươc giao quản lý.
     – Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban QL&XLNCVĐ và pháp luật đối với các đề xuất về miễn giảm lãi.
     3. Chịu trách nhiệm đề xuất ý kiến, tham mưu cho Giám đốc Trung tâm QTN, Lãnh đạo Ban QL&XLNCVĐ đối với công tác xử lý rủi ro thuộc mảng KHCN mình phụ trách.
     – Tham mưu ý kiến để trình HĐXLNRR đối với các khoản nợ thuộc mảng KHCN đươc giao quản lý.
     – Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Ban QL&XLN và pháp luật đối với các đề xuất về xử lý rủi ro.
     4. Làm việc với các cơ quan chức năng để hỗ trợ công tác XLN của SHB theo sự phân công/ủy quyền của Giám đốc Trung tâm: Đại diện, thay mặt Lãnh đạo SHB trực tiếp làm việc với cơ quan nhà nước (NHNN, chính quyền địa phương, Tòa án, CQĐT…) trong phạm vi công việc được ủy quyền/phân công, nhằm mục đích hỗ trợ công tác xử lý nợ đối với các khoản nợ thuộc khu vực mình được giao quản lý.
     5. Tham gia hoặc đầu mối trình dự thảo các Quy định, quy trình nội bộ liên quan hoạt động QTN theo sự phân công/ủy quyền của Giám đốc Trung tâm:
     – Dự thảo các quy định, quy trình, quy chế liên quan tới hoạt động QL&XLNC theo sự phân công của GĐ Trung tâm QTN.
     – Tham gia góp ý xây dựng các quy định, quy trình nghiệp vụ có liên quan.
     – Chủ động triển khai các văn bản chỉ đạo, quy định, hướng dẫn trong nội bộ khu vực nhằm điều hành công tác xử lý nợ khu vực mình phụ trách.
     6. Điều hành, chỉ đạo, đào tạo, hướng dẫn trực tiếp đối với các chuyên viên QTN dưới quyền quản lý.
     7. Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Lãnh đạo Ngân hàng/Ban/Trung tâm.

     Yêu Cầu Công Việc

     1. Trình độ đào tạo: Đại học
     2. Chuyên ngành đào tạo: Kinh tế/Luật/Tài chính/Ngân hàng
     3. Tối thiểu 02 năm tại vị trí Trưởng/Phó phòng (hoặc tương đương) tại các bộ phận Tín dụng/QLRR/XLN/KTNB/HTTD/Thẩm định tài sản
     4. Có quan hệ tốt với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc trong quá trình công tác đã từng đảm nhiệm các chức danh tư pháp như: Thẩm phán, Điều tra viên, Kiểm sát viên…
     5. Yêu cầu kỹ năng:
     • Am hiểu, có kiến thức pháp luật về các lĩnh vực xử lý thu hồi nợ, tài chính, tín dụng, đầu tư, kinh doanh thương mại, bất động sản…Có kỹ năng đàm phán, thuyết trình tốt, giao tiếp rộng
     • Có khả năng lãnh đạo, điều hành, đào tạo, phát triển nhân viên cấp dưới
     • Có tầm nhìn chiến lược dài hạn đối với lĩnh vực được giao phụ trách
     • Kỹ năng quản lý rủi ro đối với các vấn đề liên được giao phụ trách
     • Kỹ năng ra quyết định, xử lý tình huống
 • Nguồn: shb.com.vn

Các bài đã đăng