Ngân hàng tuyển dụng, VIBBank

22/10/2018

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ (Cissp,pci Dss, Owasp, ISO 27001)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Dịch vụ Đảm bảo An ninh Công nghệ (Cissp,pci Dss, Owasp, ISO 27001), chi tiết như sau:  

 Địa điểm Hà Nội
 Thời hạn ứng tuyển 03/11/2018
 Mô tả công việc Mục đích công việc:

Chịu trách nhiệm xây dựng chính sách/tiêu chuẩn an ninh thông tin, xây dựng và triển khai các biện pháp kiểm soát nhằm đảm bảo an ninh thông tin cho hệ thống thông tin tại VIB.

Trách nhiệm:

 • Thiết kế và triển khai các quy trình & các biện pháp kiểm soát an ninh cần thiết để bảo vệ hệ thống thông tin và các tài sản khác
 • Xây dựng và duy trì chương trình tuân thủ để đảm bảo các thiếu sót về kiểm soát được phát hiện & xử lý kịp thời
 • Xây dựng và duy trì khung quản trị rủi ro hoạt động của BTS
 • Phân tích nhu cầu và đề xuất giải pháp an ninh công nghệ liên quan đến quy trình & chính sách
 • Tư vấn và hỗ trợ xây dựng & triển khai dự án về an ninh thông tin & CNTT
 • Xây dựng và tham gia vào các dự án an ninh khi được yêu cầu
 • Thiết lập, phối hợp và duy trì kế hoạch đánh giá điểm yếu và kiểm thử xâm nhập từ bên trong và bên ngoài

Quản trị rủi ro:

 • Thiết lập/đóng góp xây dựng chính sách IT&T để quản trị rủi ro hiệu quả
 • Chủ động tuân thủ IT&T & chính sách khác liên quan đến các danh mục hệ thống
 • Phát hiện, giám sát và triển khai kiểm soát để giảm thiểu rủi ro hoạt động liên quan đến hệ thống danh mục
 • Đảm bảo tuân thủ chính sách & quy trình VIB cũng như các quy định luật pháp liên quan
 • Chịu trách nhiệm phát hiện rủi ro có thể gây ảnh hưởng đến việc thực hiện mục tiêu & tính liên tục của hoạt động kinh doanh. Thực hiện các hành động phù hợp & kịp thời để giảm thiểu rủi ro
 • Triển khai & báo cáo về các thiếu sót trong hoạt động kiểm soát được phát hiện thông qua khung kiểm soát nội bộ.

Dịch vụ khách hàng:

 • Không ngừng tìm kiếm và nhanh chóng thực hiện các cơ hội cải tiến chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Triển khai các giải pháp nâng cao trải nghiệm của khách hàng.
 • Thực hiện mô hình “Khách hàng là Trọng tâm” trong BTS và trong mọi thời điểm khi làm việc với các khách hàng trong nội bộ VIB.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý
Yêu cầu
 • Yêu cầu có bằng ĐH, chuyên ngành máy tính hoặc An toàn thông tin (ANTT)
 • Ưu tiên có Chứng chỉ An ninh công nghệ (CISSP)
 • Yêu cầu ít nhất 3 năm (đối với Chuyên viên cao cấp)/ 2 năm (đối với Chuyên viên chính)/ 1 năm (đối với Chuyên viên) kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực ANTT
 • Có kinh nghiệm trong Quản trị CNTT, Rủi ro và Tuân thủ (Điều kiện bắt buộc)
 • Yêu cầu có kinh nghiệm chuyên sâu trong việc thiết lập chính sách an ninh công nghệ & IT
 • Có kinh nghiệm chuyên sâu về nền tảng công nghệ & các yêu cầu an ninh công nghệ liên quan.
 • Hiểu biết về PCI DSS, OWASP, ISO 27001
 • Hiểu biết về khung quản trị rủi ro công nghệ, các phương thức tấn công mạng và các phòng vệ
 • Tiếng Anh (ưu tiên);

Nguồn: careers.vib.com.vn

Các bài đã đăng