Ngân hàng tuyển dụng, Vietinbank

22/09/2017

Vietinbank tuyển dụng Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng bán lẻ

Vietinbank tuyển dụng Chuyên viên chính Sản phẩm tín dụng bán lẻ, cụ thể như sau:

PHẠM VI CÔNG VIỆC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Nghiên cứu thị trường liên quan đến sản phẩm, chính sách giá tín dụng bán lẻ phụ trách –       Xây dựng các tiêu chí khảo sát

–       Rà soát lần 1 báo cáo kết quả nghiên cứu thị trường về nhu cầu của khách hàng đối với sản phẩm tín dụng bán lẻ, so sánh với các sản phẩm tương tự, chính sách giá của các Ngân hàng đối thủ hiện có trên thị trường do cán bộ thuộc cấp Nhân viên thực hiện;

–       Tham khảo thêm các nguồn thông tin khác về nhu cầu thị trường và sản phẩm của đối thủ cạnh tranh (nếu cần).

–       Đưa ra nhận định, đánh giá, đề xuất cụ thể về việc nghiên cứu triển khai sản phẩm tín dụng tiêu dùng trên cơ sở kết quả nghiên cứu thị trường đã thực hiện

–       Báo cáo nghiên cứu thị trường được rà soát lần 1.
Nghiên cứu phát triển/cải tiến sản phẩm/ gói sản phẩm tín dụng bán lẻ dành cho khách hàng bán lẻ trên tất cả các kênh phân phối  Thực hiện các công việc theo quy định để phát triển sản phẩm mới/cải tiến/ban hành lại sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng bán lẻ có mức độ phức tạp, bao gồm :

–       Lập tờ trình đề xuất ý tưởng (nếu cần)

–       Xây dựng dự thảo văn bản

–       Xây dựng bản kế hoạch tài chính, đánh giá rủi ro sản phẩm

–       Lấy ý kiến các Phòng liên quan

–       Tổng hợp ý kiến các Phòng,

–       Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp Ủy ban sản phẩm (nếu sản phẩm phải thông qua Ủy ban sản phẩm)

–       Hoàn thiện dự thảo trên cơ sở ý kiến các phòng ban liên quan/ kết luận họp Ủy ban sản phẩm, trình Ban lãnh đạo phê duyệt ban hành

 

–        Tờ trình đề xuất ý tưởng (nếu cần)

–       Dự thảo văn bản sản phẩm mới/cải tiến/ban hành lại sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng bán lẻ.

–       Bản kế hoạch tài chính, đánh giá rủi ro sản phẩm (nếu cần)

–       Bản tổng hợp ý kiến các Phòng

–       Biên bản họp Ủy ban sản phẩm (nếu cần)

–       Văn bản ban hành sản phẩm mới/cải tiến/ban hành lại sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng bán lẻ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

Nghiên cứu xây dựng/cập nhật chỉnh sửa CTKM tín dụng liên quan đến chính sách giá dành cho nhằm thúc đẩy kinh doanh các sản phẩm bán lẻ.  Thực hiện các công việc theo quy định để xây dựng/cập nhật chỉnh sửa CTKM có mức độ phức tạp theo quy định hiện hành, bao gồm :

–       Xây dựng dự thảo văn bản

–       Xây dựng bản kế hoạch tài chính CTKM

–       Lấy ý kiến các Phòng liên quan

–       Tổng hợp ý kiến các Phòng,

–       Hoàn thiện dự thảo trên cơ sở ý kiến các phòng ban liên quan trình Ban lãnh đạo phê duyệt ban hành.

–        Dự thảo văn bản/cải tiến CTKM.

–       Bản kế hoạch tài chính CTKM (nếu cần)

–       Bản tổng hợp ý kiến các Phòng

–       Văn bản ban hành/cải tiến CTKM được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nghiên cứu phát triển/cập nhật chỉnh sửa CTLK dành cho khách hàng bán lẻ nhằm thúc đẩy kinh doanh các sản phẩm bán lẻ. + Phối hợp với bộ phận phát triển đối tác – Phòng Phát triển kinh doanh Khối bán lẻ trong việc đàm phán với các đối tác.

+ Thực hiện các công việc theo quy định để phát triển/cập nhật chỉnh sửa CTLK với đối tác có mức độ phức tạp, bao gồm :

–       Lập tờ trình đề xuất ý tưởng (nếu cần)

–       Xây dựng dự thảo văn bản

–       Xây dựng bản kế hoạch tài chính, đánh giá rủi ro CTLK

–       Lấy ý kiến các Phòng liên quan

–       Tổng hợp ý kiến các Phòng,

–       Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu họp Ủy ban sản phẩm (nếu CTLK phải thông qua Ủy ban sản phẩm)

–       Hoàn thiện dự thảo trên cơ sở ý kiến các phòng ban liên quan/ kết luận họp Ủy ban sản phẩm, trình Ban lãnh đạo phê duyệt ban hành.

–        Tờ trình đề xuất ý tưởng (nếu cần)

–       Dự thảo văn bản ban hành/cập nhật chỉnh sửa CTLK.

–       Bản kế hoạch tài chính, đánh giá rủi ro sản phẩm (nếu cần)

–       Bản tổng hợp ý kiến các Phòng

–       Biên bản họp Ủy ban sản phẩm (nếu cần)

–       Văn bản ban hành/cải tiến CTLK được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Quản lý triển khai sản phẩm/gói sản phẩm, CTKM, CTLK tín dụng bán lẻ được phân công phụ trách –       Phối hợp với Phòng liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông, quảng bá cho sản phẩm, CTKM, CTLK

–       Xây dựng bài giảng, slide đào tạo về sản phẩm/gói sản phẩm, CTKM, CTLK tín dụng bán lẻ

–       Trực tiếp đào tạo sản phẩm/gói sản phẩm, CTKM, CTLK cho Chi nhánh và các Phòng liên quan

–       Giải đáp vướng mắc, phối hợp với các phòng ban liên quan để xử lý phát sinh trong quá trình triển khai sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng bán lẻ.

–       Nội dung sản phẩm trong các ấn phẩm quảng cáo, truyền thông sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng bán lẻ đảm bảo đúng quy định.

–       Bài giảng đào tạo sản phẩm/gói sản phẩm

–       Chi nhánh nắm được nội dung sản phẩm để triển khai.

Đánh giá hiệu quả triển khai sản phẩm/ gói sản phẩm, CTKM, CTLK bán lẻ được phân công  phụ trách –       Lập báo cáo trên cơ sở thông tin, dữ liệu do cán bộ thuộc cấp Nhân viên thực hiện về tình hình triển khai sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng bán lẻ.

–       Đề xuất nội dung cần chỉnh sửa/ cải tiến đối với sản phẩm/ gói sản phẩm tín dụng bán lẻ (nếu cần).

–       Đề xuất các giải pháp thúc đầy, tăng trưởng sản phẩm/ gói sản phẩm, CTKM, CTLK tín dụng bán lẻ  trên cơ sở kết quả tổng hợp báo cáo tình hình nghiên cứu, triển khai.

–       Báo cáo đánh giá sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng bán lẻ phụ trách theo định kỳ hoặc đột xuất.

 

Rà soát phát triển/cải tiến sản phẩm/gói sản phẩm tín dụng bán lẻ dành cho KHBL theo phân công (*) Rà soát các công việc liên quan đến việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới/ cải tiến/ ban hành lại sản phẩm, gói sản phẩm  do Chuyên viên/Chuyên viên chính bán lẻ khác thực hiện, bao gồm:

–       Rà soát Tờ trình đề xuất ý tưởng (nếu cần);

–       Rà soát Dự thảo văn bản trước khi trình Lãnh đạo phòng kiểm soát gửi lấy ý kiến các phòng ban;

–       Rà soát Bản kế hoạch tài chính, đánh giá rủi ro sản phẩm (nếu cần);

–       Rà soát Bản tổng hợp ý kiến các Phòng;

–       Rà soát các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị  họp Ủy ban sản phẩm và Biên bản họp UBSP (nếu sản phẩm phải thông qua UBSP)

–       Rà soát Dự thảo văn bản sản phẩm được hoàn thiện trước khi trình ký ban hành.

–        Các nội dung được rà soát đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, quy định của NHCT và định hướng của Ban lãnh đạo.
Rà soát xây dựng/cập nhật chỉnh sửa CTKM tín dụng  bán lẻ liên quan đến chính sách giá theo phân công (*) Rà soát các công việc liên quan đến xây dựng/ cập nhật chỉnh sửa CTKM  do Chuyên viên/Chuyên viên chính CTLK khác thực hiện, bao gồm:

–       Rà soát dự thảo văn bản

–       Rà soát bản kế hoạch tài chính CTKM

–       Rà soát bảng Tổng hợp ý kiến các Phòng,

–       Rà soát dự thảo được hoàn thiện trước khi trình Ban lãnh đạo phê duyệt ban hành.

 Các nội dung được rà soát đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, quy định của NHCT và định hướng của Ban lãnh đạo.
Rà soát xây dựng/ cập nhật chỉnh sửa CTLK đối với sản phẩm tín dụng bán lẻ dành cho khách hàng bán lẻ theo phân công (*) + Đầu mối phối hợp với bộ phận phát triển đối tác – Phòng Phát triển kinh doanh Khối bán lẻ trong việc đàm phán với các đối tác.

+ Rà soát các công việc theo quy định để phát triển/ cập nhật chỉnh sửa do Chuyên viên/Chuyên viên chính CTLK khác thực hiện, bao gồm :

–       Rà soát tờ trình đề xuất ý tưởng (nếu cần)

–       Rà soát dự thảo văn bản

–       Rà soát bản kế hoạch tài chính, đánh giá rủi ro CTLK

–       Rà soát bảng tổng hợp ý kiến các Phòng,

–       Rà soát các hồ sơ, tài liệu chuẩn bị  họp Ủy ban sản phẩm và Biên bản họp UBSP (nếu phải thông qua UBSP)

–       Rà soát Dự thảo được hoàn thiện trước khi trình ký ban hành.

Các nội dung được rà soát đảm bảo tuân thủ theo quy định của Pháp luật, quy định của NHCT và định hướng của Ban lãnh đạo.
Đào tạo và Phát triển –       Kèm cặp cho các cán bộ thuộc cấp Nhân viên, chuyên viên theo sự phân công của Lãnh đạo phòng.

 

–       Nâng cao kỹ năng, kinh nghiệm làm việc cho bản thân và cho các cán bộ khác trong phòng theo phân công.

Nguồn:Vietinbank

 

Các bài đã đăng