pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Chăm sóc sức khỏe và Y tế dự phòng

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN022
Danh mục:
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Theo Quyết định số

1717/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND thành phố, Sở Y tế có nhiệm vụ trình Uỷ ban nhân dân thành phố:

Các quyết định, chỉ thị thuộc

thẩm quyền ban hành của Chñ

tÞch Uỷ ban nhân dân thành phố về lĩnh vực y tế.

Dự thảo quyết định những biện pháp điều tra, giám sát, phát

hiện và xử lý dịch bệnh, thực hiện báo cáo dịch theo quy định.

Dự thảo quy hoạch phát triển ngành; quy hoạch mạng lưới

các cơ sở y tế; kế hoạch dài hạn,

5 năm, hàng năm; đề án, chương trình phát triển y tế, cải cách hành chính và phân cấp

quản lý, xã hội hoá trong lĩnh vực y tế ở địa phương.

Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành

trong phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

2 Theo Quyết định số

1717/2010/QĐ-UBND ngày 15/10/2010 của UBND thành phố, Sở Y tế có nhiệm vụ trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố:

Dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục trực thuộc Sở. Các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Uỷ

ban nhân dân thành phố về lĩnh vực y tế.

Dự thảo quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Y tế với Uỷ ban nhân dân quận, huyện,

Phòng Y tế và các đơn vị có liên quan trên địa bàn.

Dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh đối với trưởng, phó các đơn vị thuộc Sở Y tế; trưởng và phó trưởng Phòng Y

tế.

3 Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế trong lĩnh vực y tế dự phòng là: Dự thảo chương trình, giải pháp huy động, phối hợp liên ngành

trong phòng chống dịch bệnh ở địa phương.

Hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong thực

hiện các quy định về chuyên

môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phòng, chống bệnh

truyền nhiễm; HIV/AIDS; bệnh

xã hội; bệnh không lây nhiễm; bệnh nghề nghiệp, tai nạn

thương tích; sức khoẻ môi

trường, sức khoẻ trường học, vệ sinh và sức khoẻ lao động; dinh dưỡng cộng đồng; kiểm dịch y tế biên giới; hoá chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn thành phố.

Tổ chức triển khai thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các

chính sách, chương trình, đề án, dự án, mô hình liên quan đến

lĩnh vực dân số – kế hoạch hoá gia đình và chăm sóc sức khoẻ

sinh sản;

Tổ chức thực hiện các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh thực

phẩm; kiểm tra, thanh tra và xử lý các vi phạm pháp luật về an

toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp

luật; kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Y tế quy định.

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
4 Bệnh nào dưới đây thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A Bệnh đậu mùa Bệnh bạch hầu. Bệnh thương hàn. Đáp án 2 và 3.
5 Bệnh nào dưới đây không thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A: Bệnh bạch hầu, Bệnh thương hàn. Bệnh thương hàn. Bệnh bạch hầu Bệnh đậu mùa.
6 Bệnh nào dưới đây thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm B: Bệnh đậu mùa. Bệnh sốt vàng. Bệnh dịch hạch. Bệnh ho gà.
7 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế thuộc lĩnh vực y tế dự phòng ở tuyến tỉnh là: Trung tâm Chăm sóc Sức khoẻ sinh sản. Trung t©m Truyền thông giao dục sức khỏe. Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm Trung tâm Phòng, chống

HIV/AIDS

8 Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế  thuộc lĩnh vực chuyªn ngµnh ở tuyến tỉnh là: Trung tâm Phòng, chống

HIV/AIDS

Trung tâm Y tế dự phòng. Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc  tế. Trung tâm Giám định y khoa.
9 Bệnh nào dưới đây thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm C: Bệnh đậu mùa. Bệnh ho gà. Bệnh sốt vàng. Bệnh sán lá gan.
10 Quan điểm Chiến lược quốc gia y tế dự phòng Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 lµ: Hạn chế, tiến tới loại trừ các yếu tố nguy cơ liên quan đến các bệnh truyền nhiễm. Đổi mới nhận thức, nâng cao trách nhiệm của các cấp uỷ

Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể xã hội, cộng đồng và của mỗi người dân về phòng bệnh và bảo vệ sức khoẻ.

Giảm các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ cộng đồng; phát hiện sớm, khống chế kịp

thời dịch bệnh, không để dịch

lớn xảy ra; giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, tật; góp phần

phát triển thể chất, tinh thần,

nâng cao tuổi thọ, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện chất lượng giống nòi.

Dự phòng tích cực, chủ động là nhiệm vụ trọng tâm để bảo đảm

công bằng, hiệu quả trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.