pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Công nghiệp

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN024
Danh mục:
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Theo quy định của Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, Cụm công nghiệp sau khi mở rộng có tổng diện tích tối đa bao nhiêu ha.Hãy đánh dấu vào phương án đúng? 55 ha 65 ha  75 ha 45 ha
2 Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐTTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ quan nào dưới đây là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn? Sở Xây dựng  Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Công Thương Sở Kế hoạch và Đầu tư
3 Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐTTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ quan nào dưới đây là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thẩm định hồ sơ thành lập, mở rộng, bổ sung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh? Sở Nội vụ Sở Xây dựng Sở Công Thương Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Thông tư 39/2009/TT-BCT ngày 28/12/2009 của Bộ Công Thương Quy định thực hiện một số nội dung của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ quy định cụm công nghiệp có quy mô diện tích bao nhiêu ha thì có thể lập dự án đầu tư xây dựng mà không phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500? Chọn và đánh dấu vào phương án đúng? 15 ha  20 ha < 5 ha 10 ha
5 Theo quy định của Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ thì Trung tâm phát triển cụm công nghiệp: là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc cơ quan nào dưới đây? Sở Kế hoạch và Đầu tư Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã
6 Theo quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22 tháng 12 năm 2014 Quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm có giá trị trong thời hạn bao nhiêu năm ? 5 năm 3 năm 1 năm 2 năm

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
7 Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Cơ quan nào tổ chức thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng đối với phương tiện, thiết bị ? Bộ Khoa học và công nghệ Bộ Công Thương Sở Công Thương cấp tỉnh, thành phố Tổng Cục năng lượng
8 Theo Luật Điên lực năm 2004 Đơn vị nào sau đây không phải là đơn vị điện lực? Đơn vị bán buôn điện Điều tiết điện lực Điều độ hệ thống điện Điều hành giao dịch thị trường điện lực
9 Theo Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả,Trong các công việc chính dưới đây, Nội dung kiểm toán năng lượng bao gồm các công việc nào? Phân tích hiệu quả đầu tư cho các giải pháp tiết kiệm năng lượng đề xuất Tất cả các phương án còn lại Khảo sát, đo lường, thu thập số liệu về tình hình sử dụng năng lượng của cơ sở; Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng; đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng
10 Theo Luật Điên lực năm 2004 Hoạt động điện lực nào dưới đây được miễn trừ giấy phép hoạt động điện lực ? Phát điện có công suất lắp đặt trên 50 kW để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác Tư vấn đầu tư xây dựng điện Bán buôn, bán lẻ điện Đơn vị Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực