pdf-nạp thẻ

90 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN ôn thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Kế hoạch và đầu tư

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN033
Danh mục:

90 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

TT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

1

 

 

Luật Đầu tư công có phạm vi điều chỉnh như thế nào?

 

 

Quản lý nhà nước về đầu tư công

Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động đầu tư công  

 

Tất cả các phương án còn lại

 

 

Quản lý và sử dụng vốn đầu tư công

 

2

Theo quy định của Luật Đầu tư công, Chủ đầu tư dự án đầu tư  công là cơ quan nào sau đây? Cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công Cơ quan được giao kế hoạch đầu tư công Cơ quan được giao quản lý dự án đầu tư công
 

3

Theo quy định của Luật Đầu tư công, cơ quan nào là cơ quan chuyên môn quản lý đầu tư công ở cấp tỉnh?  

Sở Xây dựng

 

Các Sở, ngành cấp tỉnh

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Tài chính

 

4

Theo quy định của Luật Đầu tư công, cơ quan nào là cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư công?  

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các cấp

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư

Cơ quan kế hoạch và đầu tư, cơ quan tài chính các cấp Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân các cấp
 

5

Theo quy định của Luật Đầu tư công, nguồn vốn nào được quy  định là vốn đầu tư công?  

Vốn ngân sách nhà nước

Vốn đầu tư của các doanh nghiệp Vốn đầu tư của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam Vốn chi thường xuyên của các cơ quan nhà nước
 

6

Theo quy định của Luật Đầu tư công, dự án đầu tư công được phân loại thành mấy nhóm dự án?  

4 nhóm

 

3 nhóm

 

5 nhóm

 

6 nhóm