pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Phát triển nông thôn

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN021
Danh mục:
TT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ đã hướng dẫn về nội dung gì đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh? Các đáp án còn lại Chức năng Nhiệm vụ, quyền hạn Tổ chức và biên chế
2 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan nào sau đây? Uỷ ban nhân dân cấp huyện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
3 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cấp nào? Chính phủ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh  Uỷ ban nhân dân cấp huyện
4 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; thì số lượng các phòng chuyên môn, văn phòng và thanh tra thuộc Sở được quy định là bao nhiêu (Đối với Sở thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung ương)? Không quá 10 Không quá 7 Không quá 8 Không quá 9
5 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, số lượng các Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở được quy định là bao nhiêu tổ chức? Không quá 6 Không quá 9 Không quá 8 Không quá 7
6 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào? Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp xã Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

TT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
7 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và phòng Kinh tế các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng gì ở địa phương?  Hoạt động sự nghiệp khoa học Hoạt động sản xuất kinh doanh Quản lý nhà nước  Hoạt động sự nghiệp kinh tế
8 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của cấp nào sau đây? Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Uỷ ban nhân dân cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh Uỷ ban nhân dân cấp xã
9 Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào? Uỷ ban nhân dân thành phố Uỷ ban nhân dân cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp xã Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10 Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng gì ở địa phương? Quản lý nhà nước Hoạt động sự

nghiệp kinh tế

Hoạt động sự nghiệp khoa học Hoạt động sản xuất kinh doanh