pdf-nạp thẻ

94 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Phát triển nông thôn

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN021
Danh mục:

94 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 

 

TT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

1

Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ đã hướng dẫn về nội dung gì đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh?  

Các đáp án còn lại

 

Chức năng

 

Nhiệm vụ, quyền hạn

 

Tổ chức và biên chế

 

 

2

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan nào sau đây?  

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Sở Nông nghiệp và PTNT

 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

3

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cấp nào?  

 

Chính phủ

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

 

4

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; thì số lượng các phòng chuyên môn, văn phòng và thanh tra thuộc Sở được quy định là bao nhiêu (Đối với Sở thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung

ương)?

 

 

Không quá 10

 

 

Không quá 7

 

 

Không quá 8

 

 

Không quá 9

 

5

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, số lượng các Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở được quy định là bao nhiêu tổ

chức?

 

Không quá 6

 

Không quá 9

 

Không quá 8

 

Không quá 7

 

 

6

 

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào?

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp xã

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

 

TT

 

Câu hỏi

 

Phương án 1

 

Phương án 2

 

Phương án 3

 

Phương án 4

 

 

7

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ; thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và phòng Kinh tế các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng gì ở địa phương?  

 

Hoạt động sự nghiệp khoa học

 

 

Hoạt động sản xuất kinh doanh

 

 

Quản lý nhà nước

 

 

Hoạt động sự nghiệp kinh tế

 

 

8

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của cấp nào sau đây?  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

Uỷ ban nhân dân cấp xã

 

 

9

 

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ  về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã quy định bao gồm bao nhiêu tiêu chí về xã nông thôn mới?

 

 

Có 19 tiêu chí

 

 

Có 20 tiêu chí

 

 

Có 21 tiêu chí

 

 

Có 22 tiêu chí

 

 

 

10

 

Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đã quy định: tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng ở vùng đồng bằng sông Hồng là bao nhiêu để đạt tiêu chuẩn xã nông thôn mới?

 

 

 

Đạt 75%

 

 

 

Đạt 90%

 

 

 

Đạt 85%

 

 

 

Đạt 80%