pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Thể dục thể thao

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN031
Danh mục:
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

1

Theo quy định tại

Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ, hành vi nào sau đây là gian lận trong hoạt động thể thao?

 

 

Cả ba phương án còn lại

 

Gian lận tên, tuổi, giới tính trong thi đấu thể thao.

 

Trực tiếp làm sai lệch kết quả thi đấu thể thao.

Gian lận về thành tích và tuyển chọn người vào đội tuyển thể thao, các trường năng khiếu thể thao.
 

 

2

Theo quy định tại

Nghị định 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ, hành vi nào sau đây là cản trở hoạt động thể dục, thể thao hợp pháp của tổ chức, cá nhân?

Không bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện và thi đấu thể thao trong phạm vi nhiệm vụ của mình. Lạm dụng quyền hoặc dùng ảnh hưởng của mình để ngăn cản các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thể dục, thể thao.  

 

Cả ba phương án còn lại

Không tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho các tổ chức, cá nhân liên quan trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ của mình.
 

3

Theo quy định tại Luật

Thể dục thể thao, giáo viên, giảng viên thể dục thể thao không có quyền và nghĩa vụ gì?

Tổ chức các hoạt động thể thao ngoại khoá,

phát hiện và bồi dưỡng năng

khiếu thể thao.

Tôn trọng, đối xử công bằng và thực hiện các quy định đảm bảo an toàn cho

người học.

Không giảng dạy môn học giáo dục

thể chất theo đúng chương

trình.

Được hưởng chế độ phụ cấp đặc thù theo

quy định của Thủ tướng

Chính phủ.

 

 

4

Theo quy định tại Luật Thể dục thể thao, người học tập môn học giáo dục thể chất không có quyền và nghĩa vụ gì?  

Không học tập môn học giáo dục thể chất.

 

Được tham gia các hoạt động thể thao theo sở thích.

 

Được tuyển chọn vào

các trường năng khiếu thể thao.

Được sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện phục vụ giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường.
 

5

Theo quy định tại Luật

Thể dục thể thao, vận động viên thể thao thành tích cao có quyền và nghĩa vụ gì?

Được hưởng chế độ dinh

dưỡng đặc thù, tiền công theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Không thực hiện chương trình, giáo án tập luyện của huấn luyện viên. Không chấp hành quy định của Luật thi đấu thể thao và điều lệ giải thể thao.  

Không thực hiện

biện pháp đảm bảo an toàn.

 

6

Theo quy định tại Luật Thể dục thể

thao, Huấn luyện viên thể thao thành tích cao có quyền và nghĩa vụ gì sau đây?

 

Quản lý, giáo dục vận động viên.

Không xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình huấn luyện thể thao.  

Không tuyển chọn vận động viên.

Không thực hiện các

biện pháp đảm bảo an toàn cho vận động viên.

 

7

Theo quy định tại Luật

Thể dục thể thao, Trọng tài thể thao thành tích cao có quyền và nghĩa vụ gì sau đây?

 

Không trung thực, khách quan trong điều hành thi đấu

Không được bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ theo quy định  

Được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật

Không được đảm bảo an toàn trong quá trình làm nhiệm vụ

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

8

Theo quy định tại Luật

Thể dục thể thao, để được chọn là vận động viên đội thể thao quốc gia cần những tiêu chuẩn nào?

 

Cả ba phương án còn lại

Trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu tuyển chọn của ban huấn luyện đội tuyển.  

Là công dân Việt Nam.

 

Có phẩm chất đạo đức tốt.

 

 

9

Theo quy định tại Luật

Thể dục thể thao, yếu tố nào không đáp ứng điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao của các câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp?

 

Có đội ngũ cán bộ, nhân viên thể thao đáp ứng yêu cầu của hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

 

Có vận động viên, huấn luyện viên chuyên nghiệp.

 

 

Có nguồn tài chính đảm bảo hoạt động.

 

Không có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp với hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

 

10

Theo quy định tại Luật Thể dục thể

thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp có nhiệm vụ gì?

Không bảo đảm nguồn tài

chính hoạt động của câu lạc bộ.

Không đào tạo, huấn luyện

vận động viên chuyên nghiệp.

Không tuyển chọn bồi dưỡng năng khiếu thể thao. Ký hợp đồng lao động với

vận động viên, huấn luyện viên chuyên nghiệp.