pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh Chuyên ngành: Thương mại – Quản lý thị trường

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN023
Danh mục:
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu thì cơ quan nào dưới đây có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu tại địa phương có quy mô dưới 03 triệu lít/năm? Phòng kinh tế Phòng kinh tế và hạ tầng Sở Công Thương Bộ Công Thương
2 Theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu thì thời hạn của Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp là bao nhiêu năm? 05 năm 03 năm 15 năm 12 năm
3 Theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu thì trong vòng bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp phải xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp cho doanh nghiệp? 15 ngày 10 ngày 07 ngày 20 ngày
4 Theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu thì Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn bao nhiêu năm? 03 năm 02 năm 05 năm 08 năm
5 Theo Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu thì nội dung nào sau đây là không đúng với quy định về quyền và nghĩa vụ đối với tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại? Chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo vệ môi

trường

Phải đăng ký sản xuất rượu thủ công với chính quyền địa phương và đề nghị chính quyền địa phương xác nhận việc sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Điều 12 của Nghị định 94/2012/NĐ-

CP ngày 12 tháng 11 năm

2012

Bắt buộc phải công bố chất lượng hàng hóa, đăng ký nhãn hàng hóa và phải dán tem Trong quá trình vận chuyển đến nơi tiêu thụ tổ chức, cá nhân chỉ cần xuất trình hợp đồng mua bán rượu cho các cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp bị kiểm tra

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
6 Những nội dung nào dưới đây được quy định  về “Nhãn hàng hóa sản phẩm rượu” thuộc Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu? Sản phẩm rượu tiêu thụ tại Việt Nam phải thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa thực phẩm Đối với rượu sản xuất để xuất khẩu thì thực hiện ghi nhãn hàng hóa theo yêu cầu của nước nhập khẩu với điều kiện những yêu cầu này không làm sai lệch bản chất của hàng hóa, không vi phạm pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước nhập khẩu Tất cả các phương án còn lại Sản phẩm rượu chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi có nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật (trừ trường hợp tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại)
7 Những nội dung nào dưới đây được quy định về “Tem sản phẩm rượu” thuộc Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính Phủ về sản xuất, kinh doanh rượu? Tất cả các phương án còn lại Từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 sản phẩm rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước lưu hành trên thị trường phải được dán tem Bộ Tài chính quy định việc in, ban hành tem và quản lý sử dụng tem sản phẩm rượu tiêu thụ trong nước và tem sản phẩm rượu nhập khẩu Tem sản phẩm rượu sản xuất, nhập khẩu để tiêu thụ trong nước chỉ được cấp cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu, Giấy phép kinh doanh phân phối sản phẩm rượu
8 Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu thì thẩm quyền cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thuộc cơ quan nào? Sở Công Thương nơi thương nhân thực hiện hoạt động xuất, nhập khẩu xăng dầu

qua cảng

Phòng Kinh tế quận Bộ Công Thương Sở Công Thương nơi thương nhân đặt trụ sở chính
9 Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu thì trong vòng bao nhiêu ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cho thương nhân? 15 ngày 10 ngày 30 ngày 20 ngày
10 Theo Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính Phủ về kinh doanh xăng dầu thì Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu cấp mới có thời hạn hiệu lực là bao nhiêu năm? 5 năm 3 năm 10 năm 12 năm