word-the-cao

99 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Thủy lợi

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN018
Danh mục:

99 CÂU HỎI VÀ ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: THỦY LỢI

ST T Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

1

Hành lang bảo vệ đê phía đồng đối với đê cấp 2 không đi qua khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch được tính từ chân đê trở ra là bao nhiêu mét?  

10 mét

 

20 mét

 

25 mét

 

05 mét

 

2

Hành lang bảo vệ đê phía sông đối với đê cấp 2 không đi qua khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch được tính từ chân đê trở ra là bao nhiêu mét?  

5 mét

 

25 mét

 

200 mét

 

20 mét

 

3

Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê được giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng của kè bảo vệ

đê, cống qua đê trở ra mỗi phía là bao nhiêu mét?

 

25 mét

 

200 mét

 

50 mét

 

20 mét

 

4

Lực lượng chuyên trách quản lý đê điều do cơ quan nào thành lập ? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn.

 

 

 

5

 

 

 

Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều?

Thu hồi giấy phép thi công công trình xây dựng có liên quan đến đê điều khi phát hiện đơn vị thi công thực hiện không đúng nội dung giấy phép được cấp.  

Giám sát kỹ thuật và tiến độ xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều từ mọi nguồn vốn đầu tư;

Giám sát việc thực

hiện các nội dung trong giấy phép của công trình được cấp phép xây dựng có liên quan đến an toàn đê điều;

 

 

Theo dõi, giám sát quá trình xử lý vi phạm pháp luật về đê điều.