pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Thủy lợi

Giá: 20,000

Danh mục:
ST

T

Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Hành lang bảo vệ đê phía đồng đối với đê cấp 2 không đi qua khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch được tính từ chân đê trở ra là bao nhiêu mét? 10 mét 20 mét 25 mét 05 mét
2 Hành lang bảo vệ đê phía sông đối với đê cấp 2 không đi qua khu dân cư, khu đô thị, khu du lịch được tính từ chân đê trở ra là bao nhiêu mét? 5 mét 25 mét 200 mét 20 mét
3 Hành lang bảo vệ đối với kè bảo vệ đê, cống qua đê được giới hạn từ phần xây đúc cuối cùng của kè bảo vệ đê, cống qua đê trở ra mỗi phía là bao nhiêu mét? 25 mét 200 mét 50 mét 20 mét
4 Lực lượng chuyên trách quản lý đê điều do cơ quan nào thành lập ? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Ủy ban nhân dân cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã. Sở Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn.

5 Nội dung nào trong các nội dung sau đây không thuộc nhiệm vụ của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều? Thu hồi giấy phép thi công công trình xây

dựng có liên quan đến đê điều khi phát hiện đơn vị thi công thực

hiện không đúng nội

dung giấy phép được cấp.

Giám sát kỹ thuật và tiến độ xây dựng, tu

bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều từ

mọi nguồn vốn đầu

tư;

Giám sát việc thực

hiện các nội dung trong giấy phép của công trình

được cấp phép xây

dựng có liên quan

đến an toàn đê

điều;

Theo dõi, giám sát quá trình xử lý vi

phạm pháp luật về đê điều.

ST

T

Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
6 Nội dung nào sau đây không thuộc quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều? Là thành viên chính thức trong Hội đồng

nghiệm thu các công

trình xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố

hóa đê điều thuộc mọi nguồn vốn.

Lập biên bản, quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm

pháp luật về đê điều; chậm nhất trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi có quyết định tạm đình chỉ phải báo

cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý.

Được báo cáo vượt cấp đến Ủy ban

nhân dân cấp tỉnh,

Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn trong trường hợp khẩn cấp, có nguy cơ vỡ đê.

Cấp phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều trong phạm vi tuyến đê được giao quản lý.
7 Đất trong hành lang bảo vệ đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê được kết hợp làm gì?  Tập kết vật liệu để kinh doanh  Tập kết rác thải sinh hoạt và công nghiệp Đường giao thông hoặc trồng cây

chắn sóng, lúa và

cây ngắn ngày

 Xây dựng nhà xưởng
8 Cơ quan nào sau đây được giao quản lý, chỉ đạo trực tiếp Hạt Quản lý đê điều ? Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện. Ủy ban nhân dân huyện. Sở Nông nghiệp và

Phát triển nồng thôn.

Chi cục Đê điều và

Phòng chống lụt bão.

9 Lực lượng chuyên trách quản lý đê điều có mấy cấp hiệu đối với kiểm soát viên đê điều? 6 cấp hiệu. 4 cấp hiệu. 5 cấp hiệu. 7 cấp hiệu.
10 Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về đê điều của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã với mức tiền phạt quy định là bao nhiêu ? Đến 30.000.000 đồng Đến 50.000.000 đồng Đến 5.000.000 đồng Đến 10.000.000 đồng