pdf-nạp thẻ

87 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Thủy sản

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN019
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

87 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: THỦY SẢN

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ đã hướng dẫn những nội dung gì đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh về nông nghiệp và phát triển nông thôn? Các phương án còn lại Vị trí và chức năng Cơ cấu tổ chức và Biên chế công chức và số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) Nhiệm vụ, quyền hạn
2 Theo quy định tại Thông tư liên tịch số

14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của cấp nào ?

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
3 Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ thì số lượng các phòng  chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy  định là bao nhiêu (Đối với Sở thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung ương) ? Không quá 7 Không quá 6 Không quá 9 Không quá 8
4 Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN- BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, số lượng các Chi cục quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định là bao nhiêu tổ chức? Không quá 10 Không quá 7 Không quá 9 Không quá 8
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
5 Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN- BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào dưới đây ? Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp huyện
6 Theo Thông tư liên tịch số  14/2015/TTLT-BNN- BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và phòng Kinh tế các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức năng gì ở địa phương về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn? Hoạt động sự nghiệp khoa học Hoạt động sản xuất kinh doanh Quản lý nhà nước Hoạt động sự nghiệp kinh tế
7 Theo Thông tư liên tịch số  14/2015/TTLT-BNN- BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có bao nhiêu nhiệm vụ, quyền hạn chính ? Có 22 nhiệm vụ chính Có 19 nhiệm vụ chính Có 18 nhiệm vụ chính Có 21 nhiệm vụ chính
8 Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN- BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Kinh tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của cấp nào sau đây ?  

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn