pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Thủy sản

Giá: 20,000

Danh mục:
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày

25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ đã hướng dẫn những nội dung gì

đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh về nông nghiệp và phát triển nông thôn?

Các phương án còn lại Vị trí và chức năng Cơ cấu tổ chức và Biên chế công chức và số

lượng người làm việc

(biên chế sự nghiệp)

Nhiệm vụ, quyền hạn
2 Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào dưới đây ?

Ủy ban nhân dân cấp xã Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân thành phố Ủy ban nhân dân cấp huyện
3 Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu, giúp

UBND cấp thành phố thực hiện chức năng gì ở địa phương?

Hoạt động sự nghiệp kinh tế Hoạt động sự nghiệp khoa học Hoạt động sản xuất kinh doanh Quản lý nhà nước
4 Theo Quyết định số 1898/2008/QĐ-UBND ngày 11/11/2008 của UBND thành phố Hải Phòng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của cấp nào sau đây ?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân thành phố Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
5 Theo quy định tại Thông tư liên tịch số

14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ,

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của cấp nào ?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp xã Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
6 Theo Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BNN-BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển

nông thôn và Bộ Nội vụ thì  số lượng các phòng

chuyên môn, nghiệp vụ, văn phòng và thanh tra thuộc

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định là bao nhiêu (Đối với Sở thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung ương) ?

Không quá 7 Không quá 6 Không quá 9 Không quá 8
7 Theo Thông tư liên tịch số  14/2015/TTLT-BNN-

BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, số lượng các Chi cục

quản lý chuyên ngành thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được quy định là bao nhiêu tổ chức?

Không quá 10 Không quá 7 Không quá 9 Không quá 8
8 Theo Thông tư liên tịch số  14/2015/TTLT-BNN-

BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, Phòng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn ở các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào dưới đây ?

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp xã Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ủy ban nhân dân cấp huyện

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
9 Theo Thông tư liên tịch số  14/2015/TTLT-BNN-

BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và phòng Kinh tế

các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tham mưu, giúp

UBND cấp huyện thực hiện chức năng gì ở địa phương về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn?

Hoạt động sự nghiệp khoa học Hoạt động sản xuất kinh doanh Quản lý nhà nước Hoạt động sự nghiệp kinh tế
10 Theo Thông tư liên tịch số  14/2015/TTLT-BNN-

BNV ngày 25/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Nội vụ, thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh có bao nhiêu nhiệm vụ, quyền hạn chính ?

Có 22 nhiệm vụ chính Có 19 nhiệm vụ chính Có 18 nhiệm vụ chính Có 21 nhiệm vụ chính