pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Trồng trọt – Lâm nghiệp

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN020
Danh mục:
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số

41/2013/QH13, thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào sau đây?

Không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo

quy định

Thuốc có nhãn, bao gói đúng quy định Thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng Thuốc bảo vệ thực vật còn

hạn sử dụng

2 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, loại thuốc bảo vệ thực vật nào sẽ bị tiêu hủy? Thuốc bảo vệ thực vật quá hạn sử dụng nhưng có thể tái chế Thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo các theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Thuốc bảo vệ thực vật giả Thuốc bảo vệ thực vật có tên trong danh mục được phép sử dụng tại Việt Nam
3 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số

41/2013/QH13, cơ quan nào có trách nhiệm bố trí kinh phí thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn?

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bộ Tài chính Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ủy ban nhân dân cấp huyện
4 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số

41/2013/QH13, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật sẽ bị thu hồi trong trường hợp nào sau đây?

Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chấp

hành đúng các quy định của

pháp luật

Tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật bị xử phạt vi phạm

hành chính 02 lần liên tiếp về một hành vi vi phạm trong

lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch

thực vật

Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm khác mà pháp luật

không quy định phải thu

hồi giấy chứng nhận

Bị tẩy xóa, sửa chữa nội dung
5 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13, Cơ quan nào ở địa phương có thầm quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc

bảo vệ thực vật

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trung tâm Khuyến nông –

Khuyến ngư

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Cơ quan chuyên ngành bảo vệ và kiểm dịch thực vật
6 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số

41/2013/QH13, tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có quyền buôn bán những loại thuốc bảo vệ thực vật nảo?

Buôn bán thuốc thành phẩm có trong Danh mục thuốc bảo vệ

thực vật được phép sử dụng tại

Việt Nam

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có tên trong Danh mục

thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam

Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật giả Buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không rõ nguồn gốc,

xuất xứ

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
7 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số

41/2013/QH13, Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật có giá trị trong thời hạn bao nhiêu năm?

05 năm 04 năm 03 năm 06 năm
8 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số

41/2013/QH13, trước thời hạn bao lâu đến ngày Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hết hạn, thì tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận?

03 tháng 06 tháng 05 tháng 12 tháng
9 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số

41/2013/QH13, Giấy chứng nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật có giá trị trong thời hạn bao nhiêu  năm?

05 năm 10 năm 07 năm 06 năm
10 Theo quy định của Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số

41/2013/QH13, ai là người có thẩm quyền công bố dịch tại địa phương?

Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn