pdf-nạp thẻ

89 câu hỏi trắc nghiệm và ĐÁP ÁN thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Tư pháp

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN028
Danh mục:

89 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: TƯ PHÁP

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

1

 

Văn bản QPPL của UBND hết hiệu lực trong trường hợp nào?

 

Hết thời hạn đã có hiệu lực quy định trong văn bản

 

 

Cả ba phương án còn lại

 

Bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ bằng một văn bản của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền

 

Không còn đối tượng điều chỉnh

 

 

2

 

Ký hiệu văn bản QPPL của HĐND, UBND được sắp xếp theo thứ tự nào?

Số thứ tự của văn bản/năm ban hành/tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản- tên viết tắt của loại văn bản  

số thứ tự của văn bản/ tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản-tên viết tắt của loại văn bản

Số thứ tự của văn bản/năm ban hành văn bản/tên viết tắt của loại văn bản-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản  

Số thứ tự của văn bản/tên viết tắt của loại văn bản-tên viết tắt của cơ quan ban hành văn bản

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Nhận định nào sau đây đúng?

 

Văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của chính HĐND,UBND đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền

 

Văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của chính HĐND, UBND ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền

 

 

Văn bản QPPL do HĐND, UNBND ban hành chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của HĐND, UBND cùng cấp, hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan, người có thẩm quyền

 

Văn bản QPPL do HĐND, UBND ban hành chỉ được sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của Chính phủ, Quốc hội và của chính HĐND, UBND đã ban hành văn bản đó hoặc bị đình chỉ việc thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ bằng văn bản của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền.

 

 

 

 

4

 

 

 

Nhận định nào sau đây đúng?

 

Văn bản QPPL của UBND có hiệu lực áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi tham gia các quan hệ xã hội được văn bản QPPL đó điều chỉnh

 

 

Văn bản QPPL của UBND hết hiệu lực khi bị đình chỉ thi hành

 

 

Văn bản QPPL của UBND được quy định hiệu lực trở về trước

 

Văn bản QPPL của UBND có hiệu lực trong phạm vi nhất định của địa phương thì trong một số trường hợp không cần quy định trong văn bản đó

 

 

5

 

Văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh áp dụng từ thời điểm nào?

 

Sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành văn bản đó

 

Từ thời điểm Văn bản QPPL đó có hiệu lực

 

Kể từ ngày Chủ tịch UBND cấp tỉnh ký ban hành văn bản đó

Sau 15 ngày kể từ ngày được đăng công báo, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
 

 

6

 

Cơ quan nào sau đây có nhiệm vụ thẩm định dự thảo văn bản QPPL của UBND cấp tỉnh?

 

 

cơ quan Tư pháp cùng cấp

 

 

Văn phòng UBND cấp tỉnh

 

 

Thường trực HĐND cấp tỉnh

 

Văn phòng UBND cấp tỉnh và Sở Tư pháp cấp tỉnh

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

Nhận định nào sau đây đúng?

 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, cơ quan ngang bộ, HĐND, Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND, UBND, Chủ tịch UBND trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp dưới trực tiếp

 

HĐND, Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND, UBND, Chủ tịch UBND trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp dưới trực tiếp; HĐND giám sát văn bản QPPL của UBND cùng cấp.

 

Quốc hội, Chính phủ, HĐND, Thường trực HĐND, Đại biểu HĐND, UBND, Chủ tịch UBND trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp dưới trực tiếp; HĐND giám sát văn bản QPPL của UBND cùng cấp.

 

Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt nam, HĐND, UBND trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giám sát, kiểm tra văn bản QPPL của HĐND, UBND cấp dưới trực tiếp; HĐND giám sát văn bản QPPL của UBND cùng cấp