pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Xây dựng

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN026
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

100 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM THI CÔNG CHỨC TỈNH

Chuyên ngành: XÂY DỰNG

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

1

 

 

Luật Xây dựng quy định về:

 

Hoạt động xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng

Hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam  

Hoạt động quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng

Quyền, nghĩa vụ, trách

nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Theo quy định của Luật Xây dựng thì hoạt động xây dựng là việc gì?

Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng; Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh.  

 

 

 

 

Đầu tư xây dựng

công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam

Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.  

 

 

Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công trình

 

3

Theo quy định của Luật Xây dựng thì quy hoạch xây dựng được phân thành mấy loại?  

03 loại

 

05 loại

 

04 loại

 

02 loại

 

 

4

Theo quy định của Luật Xây dựng thì giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để làm gì?  

 

Di dời công trình

 

 

Xây dựng mới

 

 

Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình.

 

 

Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

5

Theo quy định của Luật Xây

dựng có mấy nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng?

 

08 nguyên tắc

 

07 nguyên tắc

 

06 nguyên tắc

 

10 nguyên tắc

 

 

 

6

Theo quy định của Luật Xây dựng thì thời gian định kỳ rà soát quy hoạch xây dựng đối với quy hoạch chi tiết kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt là bao nhiêu năm?  

 

 

10 năm

 

 

 

03 năm

 

 

 

04 năm

 

 

 

05 năm

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

Theo quy định của Luật xây dựng thì việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng theo trình tự nào?

 

Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng; và Lập đồ án quy hoạch xây dựng.

 

Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập đồ án quy hoạch xây dựng; Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập, phê duyệt nhiệm vụ

quy hoạch xây dựng;Lập đồ án quy hoạch xây dựng; và Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

 

Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;Lập đồ án quy hoạch xây dựng; Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; và Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.

 

 

8

Theo quy định của Luật Xây dựng thì thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng là bao nhiêu ngày? Ít nhất là 20 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. Ít nhất là 20 ngày đối với cơ quan, 40 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. Ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 20 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. Ít nhất là 30 ngày đối với cơ quan, 20 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.