pdf-nạp thẻ

100 câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tỉnh – Chuyên ngành: Xây dựng

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN026
Danh mục:
STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
1 Luật Xây dựng quy định về: Hoạt động xây dựng và công tác quy hoạch xây dựng Hoạt động đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ Việt Nam  Hoạt động quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và quản lý nhà nước trong hoạt động đầu tư xây dựng.
2 Theo quy định của Luật Xây dựng thì hoạt động xây dựng là việc gì? Tuân thủ quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn xây dựng; Bảo đảm xây dựng công trình theo quy hoạch, thiết kế; bảo đảm mỹ quan công trình, bảo vệ môi trường và cảnh quan chung; phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm văn hoá, xã hội của từng địa phương; kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với quốc phòng, an ninh. Đầu tư xây dựng công trình và hoạt động xây dựng trên lãnh thổ

Việt Nam

 Lập quy hoạch xây dựng, lập dự án đầu tư xây dựng

công trình, khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát xây dựng, quản lý dự

án, lựa chọn nhà thầu, nghiệm thu, bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng, bảo hành, bảo trì công trình xây dựng và hoạt động khác có liên quan đến xây dựng công trình.

Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị đối với các công trình xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi; phá dỡ công trình; bảo hành, bảo trì công

trình

3 Theo quy định của Luật Xây dựng thì quy hoạch xây dựng được phân thành mấy loại? 03 loại 05 loại 04 loại 02 loại
4 Theo quy định của Luật Xây dựng thì giấy phép xây dựng là văn bản pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ đầu tư để làm gì? Di dời công trình Xây dựng mới Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo công trình

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
5 Theo quy định của Luật Xây dựng có mấy nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đầu tư xây dựng? 08 nguyên tắc 07 nguyên tắc 06 nguyên tắc 10 nguyên tắc
6 Theo quy định của Luật Xây dựng thì thời gian định kỳ rà soát quy hoạch xây dựng đối với quy hoạch chi tiết kể từ ngày quy hoạch xây dựng được phê duyệt là bao nhiêu năm? 10 năm 03 năm 04 năm 05 năm
7 Theo quy định của Luật xây dựng thì việc lập, phê duyệt quy hoạch xây dựng theo trình tự nào? Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng; Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng; và Lập đồ án quy hoạch xây dựng. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập đồ án quy hoạch xây dựng; Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng. Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;Lập đồ án quy hoạch xây dựng; và Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng. Lập, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng;Lập đồ án quy hoạch xây dựng; Điều tra, khảo sát thực địa; thu thập bản đồ, tài liệu, số liệu về điều kiện tự nhiên, hiện trạng kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội và quy hoạch phát triển ngành có liên quan để lập đồ án quy hoạch xây dựng; và Thẩm định, phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng.
8 Theo quy định của Luật Xây dựng thì thời gian lấy ý kiến về quy hoạch xây dựng là bao nhiêu ngày? Ít nhất là 20 ngày đối với cơ quan, 30 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. Ít nhất là 20 ngày đối với cơ quan, 40 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. Ít nhất là 15 ngày đối với cơ quan, 20 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư. Ít nhất là 30 ngày đối với cơ quan, 20 ngày đối với tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư.

 

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
9 Theo quy định của Luật Xây dựng thì Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng là gì? Là tài liệu trình bày các nội dung về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình quy mô nhỏ, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, mức độ khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng theo phương án thiết kế cơ sở được lựa chọn, làm cơ sở xem xét, quyết định đầu tư xây dựng. Là tài liệu trình bày các nội dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của việc đầu tư xây dựng, làm cơ sở xem xét, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng. Không có phương án  nào đúng
10 Theo quy định của Luật Xây dựng thì chỉ giới xây dựng là gì? Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch Là đường ranh giới được xác định trên thực địa Là đường ranh giới được xác định trên bản đồ quy hoạch và thực địa để phân định ranh giới giữa phần đất được xây dựng công trình và phần đất được dành cho đường giao thông hoặc các công trình khác. Là đường giới hạn cho phép xây dựng công trình chính trên thửa đất.