pdf-nạp thẻ

91 Câu hỏi trắc nghiệm và đáp án ôn thi công chức chuyên ngành Thủy Lợi

Giá: 40,000

Mã Tài liệu: CN142
Danh mục:

Tham khảo tài liệu:

STT Câu hỏi Phương án 1 Phương án 2 Phương án 3 Phương án 4
 

 

1

Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Bộ Nội vụ đã hướng dẫn những nội dung gì đối với cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND cấp xã về nông nghiệp và phát

triển nông thôn?

 

 

Các phương án còn lại

 

 

chức năng

 

 

nhiệm vụ, quyền hạn

 

 

Cơ cấu tổ chức

 

 

2

Căn cứ Nghị định Chính phủ số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 sửa đổi một số điều Nghị định 143/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi thì biểu mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa đối với trường

hợp phải tách riêng mức thu cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức thu thủy lợi phí cho tưới được tính bằng bằng bao nhiêu % mức thu quy định tại Biểu trong điều 1, mục 1, khoản a.

 

 

 

 

70%

 

 

 

 

30%

 

 

 

 

40%

 

 

 

 

50%

 

3

Theo quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, quyết định phân lũ, làm chậm lũ để hộ đê có ảnh hưởng hai tỉnh trở lên thuộc thẩm quyền của cơ quan nào? (Điều 34, Luật Đê điều)  

Thủ tướng Chính phủ

 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân hai tỉnh chịu ảnh hưởng

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hai tỉnh chịu ảnh hưởng  

Bộ Quốc phòng

 

 

 

4

Theo quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, trong các tiêu chí sau đây, tiêu chí nào không phải là tiêu chí phân cấp đê ? (Khoản 3, Điều 4, Luật Đê  điều)  

Hiện trạng hệ thống đê điều

 

Số dân được đê bảo vệ

 

Đặc điểm lũ, bão của từng vùng

 

Diện tích và phạm vi giới hành chính

 

 

5

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Bộ Nội vụ; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của cấp nào ?  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

 

Chính phủ

 

 

 

6

 

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Bộ Nội vụ; thì số lượng các phòng chuyên môn, văn phòng  và thanh tra thuộc Sở được quy định là bao nhiêu  (Đối với  Sở thuộc UBND thành phố trực thuộc Trung ương) ?

 

 

. Không quá 7

 

 

Không quá 8

 

 

Không quá 9

 

 

Không quá 6

 

 

7

 

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Bộ Nội vụ, số lượng các Chi cục quản lý chuyên ngành

thuộc Sở được quy định là bao nhiêu tổ chức?

 

 

. Không quá 9

 

 

Không quá 8

 

 

Không quá 6

 

 

. Không quá 7

 

 

8

 

 

 

 

 

Theo quy định tại Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006, nội dung nào sau đây không thuộc quyền hạn của lực lượng chuyên trách quản lý đê điều?

 

 

 

 

 

Cấp phép cho các hoạt động liên quan đến đê điều trên tuyến đê được giao quản lý

 

 

 

Là thành viên chính thức trong Hội đồng nghiệm thu các công trình xây dựng, tu bổ, nâng cấp và kiên cố hóa đê điều thuộc mọi nguồn vốn

 

Lập biên bản, quyết định tạm đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật về đê điều của tổ chức, cá nhân và chịu trách nhiệm về quyết định của mình; chậm nhất trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi có quyết định tạm đình chỉ  phải báo cáo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý

 

 

 

Được báo cáo vượt cấp đến Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong trường hợp khẩn cấp, có nguy cơ vỡ đê

 

 

9

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Bộ Nội vụ; Phòng Nông nghiệp và Phát  triển nông thôn ở  các huyện và Phòng Kinh tế ở các quận, thị xã, thành phố

thuộc tỉnh là cơ quan chuyên môn thuộc cấp nào dưới đây ?

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh

 

 

Uỷ ban nhân dân cấp xã

 

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

10

Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và  Bộ Nội vụ; thì Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện và phòng Kinh tế các quận, thị xã,  thành  phố thuộc tỉnh tham mưu, giúp UBND cấp huyện thực hiện chức

năng gì ở địa phương?

 

 

 

Quản lý nhà nước

 

 

 

Hoạt động sự nghiệp kinh tế

 

 

Hoạt động sự nghiệp khoa học

 

 

Hoạt động sản xuất kinh

doanh