word-the-cao

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Địa chính- nông nghiệp xây dựng và môi trường

Giá: 10,000

Mã Tài liệu: CN169
Danh mục:

CÂU HỎI

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ chức danh Địa chính- nông nghiệp xây dựng và môi trường

Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2013?

Câu 2: Anh (Chị) cho biết thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã trong lĩnh vực đất đai?

Câu 3: Anh (Chị) hãy cho biết diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở nơi chưa có quy hoạch được quy định như thế nào?