word-the-cao

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Tài chính – Kế toán

Giá: 10,000

Mã Tài liệu: CN173
Danh mục:

CÂU HỎI

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Tài chính – Kế toán xã?

Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết kế toán ngân sách và tài chính xã?

Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của kế toán ngân sách và tài chính

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết yêu cầu đối với kế toán ngân sách và tài chính xã?