word-the-cao

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Văn hóa – Xã hội

Giá: 10,000

Danh mục:

CÂU HỎI

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Văn hóa – Xã hội

Câu hỏi 1: Anh (Chị) hãy cho biết nhiệm vụ và phạm vi điều chỉnh của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2000?

Câu hỏi 2: Anh (Chị) hãy nêu những nguyên tắc cơ bản của chế độ hôn nhân và gia đình?

Câu hỏi 3: Anh (Chị) hãy cho biết Luật hôn nhân và gia đình quy định những trường hợp nào bị cấm đăng ký kết hôn?