word-the-cao

20 câu hỏi và đáp án thi tuyển công chức xã chức danh Văn phòng – Thống kê

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: CN170
Danh mục:

Câu hỏi 1: Anh (Chị) hãy cho biết Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp nào ? Thẩm quyền ký các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ ?

Trả lời:

Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp sau đây:

a) Để thi hành Hiến pháp, luật, văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh;

b) Để thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện các chính sách khác trên địa bàn;

c) Văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên giao cho Uỷ ban nhân dân quy định một vấn đề cụ thể.

Thẩm quyền ký văn bản quy phạm pháp luật:

Chủ tịch Hội đồng nhân dân ký chứng thực văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng nhân dân vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân có thể ký thay Chủ tịch.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thay mặt Ủy ban nhân dân ký ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân. Trong trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân vắng mặt thì Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân có thể ký thay Chủ tịch.

 

Câu hỏi 2: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ phải có đầy đủ các yếu tố nào?

Trả lời:

Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân  theo quy định tại Nghị định này phải có đầy đủ các yếu tố sau đây:

a) Do Hội đồng nhân dân ban hành theo hình thức nghị quyết, Ủy ban nhân dân ban hành theo hình thức quyết định, chỉ thị;

b) Được ban hành theo thủ tục, trình tự quy định tại Luật;

c) Có chứa quy tắc xử sự chung (quy phạm pháp luật), được áp dụng nhiều lần đối với mọi đối tượng hoặc một nhóm đối tượng và có hiệu lực trong phạm vi địa phương;

d) Được Nhà nước bảo đảm thực hiện bằng các biện pháp theo quy định của pháp luật.