word-the-cao

20 câu hỏi thi tuyển công chức xã chức danh Văn phòng – Thống kê

Giá: 10,000

Mã Tài liệu: CN170
Danh mục:

CÂU HỎI

Kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ đối với chức danh Văn phòng – thống kê

Câu hỏi 1: Anh (Chị) hãy cho biết Uỷ ban nhân dân ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong những trường hợp nào ? Thẩm quyền ký các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ ?

Câu hỏi 2: Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân theo quy định tại Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ phải có đầy đủ các yếu tố nào? Trình bày các hình thức sao văn bản?

Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy trình bày những quy định về thể thức văn bản, kỹ thuật trình bày văn bản theo và đối tượng nào được áp dụng trong Thông tư số 01/2011/TT- BNV của Bộ Nội vụ?