pdf-nạp thẻ

30 đề phỏng vấn có đáp án và biểu điểm thi tuyển viên chức Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Giá: 20,000

Danh mục:

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01

CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên chức số 58/2010/QH12 ngày 15/11/2010, nghĩa vụ chung của viên chức được quy định như sau:

1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam và pháp luật của Nhà nước. (08 điểm)

2. Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. (08 điểm)

3. Có ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm trong hoạt động nghề nghiệp; thực hiện đúng các quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị sự nghiệp công lậ (08 điểm)

4. Bảo vệ bí mật nhà nước; giữ gìn và bảo vệ của công, sử dụng hiệu quả tiết kiệm tài sản được gia (08 điểm)

5. Tu dưỡng, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp, thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức. (08 điểm)

Câu 2:  Theo Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế, những việc công chức, viên chức y tế không được làm khi ứng xử trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao được quy định như sau:

1. Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc hoặc nhiệm vụ được giao; (10 điểm)

2. Lạm dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và danh tiếng của cơ quan, đơn vị để giải quyết công việc cá nhân; tự đề cao vai trò của bản thân để vụ lợi; (10 điểm)

3. Phân biệt đối xử về dân tộc, nam nữ, các thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức. (10 điểm)

Câu 3: Theo Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế, Tài chính, Lao động Thương binh&Xã hội về hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở, chế độ làm việc và phương thức hoạt động của cán bộ y tế cơ sở được quy định như sau:

1. Cán bộ y tế xã, phường, thị trấn làm việc theo chế độ ngày làm việc 8 giờ và phân công thường trực 24/24 giờ tại Trạm y tế (kể cả ngày lễ và chủ nhật) để đảm bảo cấp cứu, đỡ đẻ, phòng chống dịch và bảo vệ cơ sở. (10 điểm)

2. Chuyển đổi phương thức làm việc bằng hình thức ngoài công việc hàng ngày về chuyên môn và thời gian thường trực tại trạm, cán bộ y tế xã phải phân công phụ trách từng thôn, làng để đưa dịch vụ chăm sóc sức khoẻ đến tận nhà dân, mở rộng dần việc quản lý sức khoẻ tại hộ gia đình, tuyên truyền giáo dục công tác vệ sinh phòng bệnh, phổ biến y học thường thức để mọi người có thể tự bảo vệ sức khoẻ cho mình và cho cộng đồng. (10 điểm)

3. Y tế bản, làng, thôn, ấp: nội dung hoạt động y tế được gắn liền với cộng đồng triển khai thực hiện các dịch vụ kỹ thuật y tế thông thường tại nhà theo quy định của ngành y tế và theo luật pháp của Nhà nước. (10 điểm)

 

ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02

CHỨC DANH: VIÊN CHỨC TRẠM Y TẾ XÃ, THỊ TRẤN

 

Câu 1: Theo quy định tại Luật viên 58/2010/QH12 chức ngày 15/11/2010, nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định như sau:

1. Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ được giao bảo đảm yêu cầu về thời gian và chất lượng. (05 điểm)

2. Phối hợp tốt với đồng nghiệp trong thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.(05 điểm)

3. Chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền. (05 điểm)

4. Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ. (05 điểm)

5. Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ các quy định sau:

a. Có thái độ lịch sự, tôn trọng nhân dân; (2.5 điểm)

b. Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; (2.5 điểm)

c. Không hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với nhân dân; (2.5 điểm)

d. Chấp hành các quy định về đạo đức nghề nghiệ (2.5 điểm)

6. Chịu trách nhiệm về việc thực hiện hoạt động nghề nghiệ (05 điểm)

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. (05 điểm)

Câu 2: Theo Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế ban hành kèm theo Thông tư số 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014 của Bộ Y tế, những việc công chức, viên chức y tế phải làm khi ứng xử trong thi hành công vụ, nhiệm vụ được giao được quy định như sau:

a. Thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về nghĩa vụ của công chức, viên chức; (04 điểm)

b. Có đạo đức, nhân cách và lối sống lành mạnh, trong sáng của người thầy thuốc theo quan điểm cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; (04 điểm)

c. Có ý thức tổ chức kỷ luật; thực hiện đúng quy trình chuyên môn, nghiệp vụ, nội quy, quy chế làm việc của ngành, của đơn vị; (04 điểm)

d. Học tập thường xuyên nhằm nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử; (04 điểm)

đ) Phục tùng và chấp hành nhiệm vụ được giao; chủ động, chịu trách nhiệm trong công việc; (04 điểm)

e. Đóng góp ý kiến trong hoạt động, điều hành của đơn vị nhằm bảo đảm thực hiện công vụ, nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả; (04 điểm)

g. Giữ uy tín, danh dự cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp; (04 điểm)

h.Mặc trang phục, đeo thẻ công chức, viên chức đúng quy định; đeo phù hiệu của các lĩnh vực đã được pháp luật quy định (nếu có). (02 điểm)

Câu 3: Theo Thông tư liên bộ số 08/TT-LB ngày 20/4/1995 của Bộ Y tế, Tài

chính, Lao động Thương binh&Xã hội về hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở, tổ chức trạm y tế được quy định như sau:

1. Căn cứ vào nhu cầu chăm sóc sức khoẻ của cộng đồng và địa phương cụm dân cư, địa giới hành chính và khả năng ngân sách để thành lập 1 Trạm y tế. (10 điểm)

2. Việc thành lập, sát nhập, giải thể Trạm y tế xã, phường, thị trấn do Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quyết định trên cơ sở đề nghị của Uỷ ban Nhân dân xã, huyện, và đề nghị của Giám đốc Sở y tế. (10 điểm)

3. Những xã, phường, thị trấn có phòng khám khu vực và Trung tâm y tế huyện đóng thì không cần thành lập Trạm y tế, số cán bộ và các nội dung công việc chăm sóc sức khoẻ, tiêm chủng, tuyên truyền giáo dục sức khoẻ… do phòng khám hoặc Trung tâm y tế đảm nhiệm. (10 điểm)