word-the-cao

539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức

Giá: 120,000

Mã Tài liệu: KTC117
Danh mục:
Hướng dẫn mua tài liệu

539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức là bộ câu hỏi trắc nghiệm bao gồm 4 chuyên đề, trong đó:

* Chuyên đề 1: Một số nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy nhà nước (144 câu)

– Hiến pháp năm 2013

– Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015

– Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

– Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ

– Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014

* Chuyên đề 2: Văn bản, soạn thảo văn bản (140 câu)

– Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

– Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ

– Thông tư số 01/2011/TT-BNV

– Nghị định 110/2004/NĐ-CP

– Nghị định 09/2010/NĐ-CP

– Chuyên đề 3: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ (136 câu)

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008

– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

– Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015, đã sửa đổi bổ sung năm 2007 và năm 2012

– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

– Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Chuyên đề 1: Cải cách hành chính (119 câu)

– Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ: Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020

– Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ

– Nghị quyết số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 609/QĐ-TTg ngày 04/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ

– Quyết định số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015

– Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2016

– Nghị quyết số 45/2016/NQ-TTg ngày 19/10/2016

– Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngày 26/10/2015

– Quyết định số 559/QĐ-TTg ngày 24/4/2017

– Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010

– Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013

– Nghị định số 92/2017/NĐ-CP

– Quyết định 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/03/2015

Định dạng file của bộ câu hỏi là PDF

Một số câu hỏi mô tả tài liệu(Bấm vào hình để xem cỡ lớn):

539 câu hỏi trắc nghiệm và Đáp án môn Kiến thức chung ôn thi công chức