word-the-cao

Đề thi và đáp án môn Kiến thức chung và chuyên ngành Kế hoạch và Đầu tư công chức tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2016

Giá: 20,000

Mã Tài liệu: KTC063
Danh mục: ,

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THI TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2016

Kỳ thi ngày 28  tháng 2  năm 2016

ĐÁP ÁN

Môn thi viết: Kiến thức chung

 

Câu 1 (6 điểm)

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm hiện nay là nâng cao chất lượng thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC). Anh (chị) hiểu thế nào là chất lượng thực thi công vụ. Để thực thi tốt công vụ, CBCCVC phải có nghĩa vụ gì? Chất lượng thực thi công vụ của CBCCVC phụ thuộc vào các yếu tố nào và hãy đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng thực thi công vụ trong thời gian tới?

Dự kiến cơ cấu điểm:

Có 4 nội dung cần nêu:

– Nội dung I có 2 ý, mỗi ý được 0,25 điểm

– Nội dung II, có 2 ý

+ Ý 1 có 10 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,15 điểm

+ Ý 2 có 6 ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,15 điểm

– Nội dung III có 3 ý, mỗi ý được 0,2 điểm

– Nội dung IV có 4 ý,

+ Ý 1 được 0,45 điểm

+ Ý 2 có 4  ý nhỏ, mỗi ý nhỏ được 0,3 điểm

+ Ý 3 được 0,45 điểm

+ Ý 4 được 0,4 điểm

Đáp án:

Nội dung I. Khái niệm hoạt động công vụ và chất lượng thực thi công vụ:

1. Hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và các quy định khác có liên quan.

2. Chất lượng thực thi công vụ là kết quả hoạt động, hiệu quả quản lý, phục vụ đạt được của một tổ chức hành chính nhà nước thông qua sự hài lòng của người dân, niềm tin của người dân, được xác định thông qua tính kinh tế, hiệu quả, hiệu lực.