“Chi nhánh Bắc Ninh – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp”

Ngân hàng PGbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng PG Bank tuyển dụng Chi nhánh Bắc Ninh – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp

Để kiện toàn nhân sự, ngân hàng thông báo tuyển dụng Chi nhánh Bắc Ninh – Trưởng phòng Khách hàng doanh nghiệp , cụ thể như sau:

04/11/2019

Facebook