“Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mua bán và Khai thác tài sản (AMC)”

Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mua bán và Khai thác tài sản (AMC)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mua bán và Khai thác tài sản (AMC) , chi tiết như sau:  

28/07/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mua bán và Khai thác tài sản (AMC)

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính Mua bán và Khai thác tài sản (AMC) , chi tiết như sau:  

11/07/2019

Facebook