“Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ”

Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ , chi tiết như sau:  

11/09/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ , chi tiết như sau:  

26/07/2019

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phòng kinh doanh trực tiếp Sản phẩm Thẻ , chi tiết như sau:  

23/07/2019

Facebook