“Hà Nội”

2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên viên cao cấp/Chuyên viên chính/Chuyên viên Hỗ trợ kinh doanh NHBL, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-sacombank-tuyen-dung1

Sacombank tuyển dụng Chuyên viên tư vấn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, hiện Sacombank đang tuyển dụng vị trí Chuyên viên tư vấn với chi tiết như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường & Thúc đẩy Bán KHDN

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu Thị trường & Thúc đẩy Bán KHDN, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Quản lý Chỉ tiêu và Hiệu quả KHDN, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng tố tụng – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng tố tụng – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Thu giữ Bất động sản – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Thu giữ Bất động sản – Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Trưởng Phòng Thiết Kế Nội Dung & Giải Pháp Đào Tạo

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng Phòng Thiết Kế Nội Dung & Giải Pháp Đào Tạo, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung1

SHB tuyển dụng Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Khách hàng Doanh nghiệp Lớn, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng [Thực tập sinh] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (SS19) – Khối bán hàng và kênh phân phối

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng [Thực tập sinh] Chuyên viên Hỗ trợ Tín dụng (SS19) – Khối bán hàng và kênh phân phối, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý dữ liệu – HRSD

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Chuyên viên Cao cấp Quản lý dữ liệu – HRSD, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Phát triển năng lực

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phát triển năng lực, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Giám đốc Phân tích Tín dụng – Khối KHDN lớn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Giám đốc Phân tích Tín dụng – Khối KHDN lớn, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng GĐ phòng giải pháp Bất động sản

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng GĐ phòng giải pháp Bất động sản , cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng GĐ Giải pháp ứng dụng Doanh Nghiệp

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng GĐ Giải pháp ứng dụng Doanh Nghiệp , cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-maritime-bank-tuyen-dung1

Maritime Bank tuyển dụng CVC/ CVCC Quản trị dữ liệu

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Maritime Bank tuyển dụng CVC/ CVCC Quản trị dữ liệu , cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Thị Trường và Khách Hàng Cá Nhân

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Trung Tâm Phát Triển Thị Trường và Khách Hàng Cá Nhân, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Chất Lượng & Hiệu Suất Lao Động

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Chất Lượng & Hiệu Suất Lao Động, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-ngan-hang-shb-tuyen-dung

SHB tuyển dụng Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự

Nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự, chúng tôi hiện đang tuyển dụng vị trí Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự, cụ thể như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-vib-tuyen-dung1

VIB tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2018, VIB hiện đang tuyển dụng Chuyên Viên Cao Cấp/chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm – Đầu Tư, chi tiết như sau:  

19/01/2019

Facebook
vpbank-banchuancompressor

VPBank tuyển dụng Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân

VPBank thông báo tuyển dụng Nhân viên tư vấn tài chính cá nhân, cụ thể  như sau:

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên Thanh toán trong nước- Vận hành giao dịch Ngân hàng bán buôn

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang Chuyên viên Thanh toán trong nước- Vận hành giao dịch Ngân hàng bán buôn, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Kỹ sư dự án – Quản lý an toàn lao động

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang Kỹ sư dự án – Quản lý an toàn lao động, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Kỹ sư dự án – Quản lý khối lượng

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang Kỹ sư dự án – Quản lý khối lượng, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Truyền thông chuyển đổi

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Truyền thông chuyển đổi, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Senior Solution Architect

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang Senior Solution Architect, cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Application Development & Operation Manager (Risk Solution)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang TApplication Development & Operation Manager (Risk Solution), cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook
2016-techcombank-tuyen-dung1

Techcombank tuyển dụng Application Development & Operation Manager (HR Solution)

Nhằm kiện toàn cho bộ máy nhân sự, Techcombank hiện đang tuyển dụng Application Development & Operation Manager (HR Solution), cụ thể như sau:    

19/01/2019

Facebook