“Quản lý dự án”

Ngân hàng VPbank tuyển dụng 2019

Ngân hàng VPBank tuyển dụng Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng – Khối Khách hàng Doanh nghiệp – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020

Ngân hàng VPBank thông báo tuyển dụng Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng – Khối Khách hàng Doanh nghiệp – Hà Nội, Hồ Chí Minh – TA020 , cụ thể như sau:

05/01/2020

Facebook
Ngân hàng VIB tuyển dụng 2019

Ngân hàng VIB tuyển dụng Quản lý Dự án

Nhằm kiện toàn cho đội ngũ nhân sự năm 2019, Ngân hàng VIB hiện đang tuyển dụng Quản lý Dự án , chi tiết như sau:  

11/07/2019

Facebook