SeABank thông báo tuyển dụng vị trí Giao dịch viên – Quảng Ninh, cụ thể như sau: