Thi thử

23/09/2019

Bài thi thử trắc nghiệm chuyên đề: Cán bộ, công chức; công vụ và kỷ luật; kỷ cương công vụ

Giới thiệu về bài thi:

"Bài thi thử môn Kiến thức chung ôn thi công chức" là bài thi trắc nghiệm tuân theo quy định về nội dung, hình thức và thời gian thi tuyển của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP của Chính phủ . Bài thi được xây dựng dựa trên bộ tài liệu "136 câu hỏi trắc nghiệm và đáp án Luật cán bộ, công chức; Công vụ và kỷ luật; Kỷ cương công vụ" với những nội dung sau:

– Luật Cán bộ, công chức năm 2008

– Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25/01/2010 của Chính phủ

– Nghị định số 24/2010/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ

– Nghị định số 34/2011/NĐ-CP của Chính phủ

– Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2015, đã sửa đổi bổ sung năm 2007 và năm 2012

– Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước

– Quyết định số 03/2017/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ Nội vụ

– Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ

* Thời gian thi: 20 phút.

* Số câu hỏi: 20 câu.

* Mỗi câu trả lời đúng tương đương với 1 điểm

* Số điểm tối thiểu để vượt qua bài thi: 10/20

* Mỗi câu hỏi có 4 đáp án và chỉ có 1 đáp án đúng

 

 

Từ khóa:

Các bài đã đăng