Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM tuyển dụng viên chức năm học 2017 – 2018

11/09/2017

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dan Thành phố ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 506/QĐ-GDĐT-TC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức;

Căn cứ Quyết định số 499-137/QĐ-GDĐT-TC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về giao số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Công văn số 153/GM-GDĐT-VP ngày 01 tháng 6 năm 2017 của Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn tổ chức tuyển dụng viên chức đối với các đơn vị được phân cấp tuyển dụng;

Căn cứ Đề án vị trí việc làm ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo,

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở  Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm hoc 2017 – 2018 như sau:

I. Nhu cầu

Nhằm bổ sung nhu cầu về nhân viên tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2017 – 2018 Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển dụng: 02 chỉ tiêu, cho các vị trí:

Stt Tên vị trí việc làm Số lượng Ghi chú
1 Vị trí việc làm chuyên viên quản lý dự án 01
2 Vị trí việc làm chuyên viên giám sát thi công 01

II. Nguyên tắc tuyển dụng

– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;

– Việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

– Việc tổ chức tuyển dụng phải đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

– Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

– Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng;

– Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

III. Điều kiện dự tuyển

1. Tiêu chuẩn chung

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a. Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

– Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

– Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tính đến ngày dự tuyển);

– Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi tính đến ngày dự tuyển);

– Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi tính đến ngày dự tuyển).

b. Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c. Có đơn đăng ký dự tuyển;

d. Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bảng quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận.

e. Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

– Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

2. Tiêu chuẩn cụ thể của các vị trí tuyển dụng

– Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng, kiến trúc, quản lý xây dựng;

– Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án;

– Chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình;

– Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trình xây dựng;

– Chứng chỉ năng lực giám sát công trình xây dựng (nếu có).

IV. Hình thức tuyển dụng

– Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần xử lý tình huống chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành.

– Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với những vị trí việc làm mang tính đặc thù hoặc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

V. Hội đồng tuyển dụng viên chức

– Hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 6 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

– Các Ban giúp việc theo quy định tại Mục a Khoản 3 Điều 6 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012

VI. Hồ sơ dự xét tuyển

Ứng viên chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (trong đó: 01 bộ hồ sơ nộp khi đến đóng lệ phí đăng ký dự xét tuyển, 01 bộ hồ sơ nộp sau khi có kết quả trúng tuyển). Tất cả các loaị hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự, gồm có :

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3,. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định hiện hành và kết quả học tập theo yêu cầu vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bảng quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và đã được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng Giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ y tế hướng dẫn khám sức khỏe (theo mẫu);

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với ứng viên có quá trình công tác đúng với ngạch đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH liên tục trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục, bổ sung hồ sơ khi trúng tuyển:

a. Bản sao Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

b. Bản sao sổ Bảo hiểm xã hôị, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

c. Bản sao quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những ứng viên đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng với quá trình công tác theo Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

VII. Quy trình, thời gian, địa điểm

1. Ứng viên đóng lệ phí đăng ký dự xét tuyển (260.000 đồng/thí sinh) trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 11 tháng 9 năm 2017 đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2017 tại Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; khi đến đăng ký, ứng viên đem theo 01 bộ hồ sơ dự xét tuyển, lưu giữ cẩn thận biên lai đóng lệ phí.

2. Thành lập Hội đồng tuyển dụng: Trong thời gian 15 ngày, kể từ ngày hết hạn nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

3. Thời gian tổ chức rà soát hồ sơ dự tuyển: dự kiến ngày 13 tháng 10 năm

4. Thời gian thông báo danh sách đủ điều kiện dự tuyển: dự kiến ngày 17 tháng 10 năm 2017.

5. Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến ngày 27 tháng 10 năm

6. Địa điểm tổ chức xét tuyển: Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa – 20 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.

7. Thời gian công bố kết quả: dự kiến ngày 31 tháng 10 năm

8. Thời gian nhận thông báo trúng tuyển: dự kiến ngày 06 tháng 11 năm

9. Thời gian nhận nhiệm sở: dự kiến ngày 08 tháng 11 năm 2017.

10. Thời gian nhận hồ sơ: viên chức đã trúng tuyển nộp một (01) bộ hồ sơ theo qui định tại Mục VI của văn bản này khi đến nhận nhiệm sở./.

Nguồn tin: edu.hochiminhcity.gov.vn