Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức

10/01/2018

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng là 09 người, gồm các vị trí:

– Ban Giám đốc: 01 vị trí Kế toán trưởng.

– Văn phòng – Tổng hợp: 01 vị trí Kế toán Hành chính.

– Phòng Kỹ thuật – Thẩm định: 06 vị trí Quản lý Kỹ thuật.

– Phòng Kế hoạch – Tài chính – Kế toán: 01 vị trí Kế toán dự án.

2. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian: Trong giờ hành chính các ngày làm việc, từ 08/01/2018 đến hết ngày 28/01/2018.

– Địa điểm: Phòng Nội vụ, UBND huyện Hoằng Hóa.

*** Chi tiết thông báo như sau:

1

2 3

4

6 7 9

Nguồn tin: hoanghoa.gov.vn