Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh tuyển dụng chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

29/06/2018

Căn cứ Quy chế số 02-QC/TU ngày 28/9/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 27/6/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thi tuyển chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư; thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo:

1. Đối tượng tham gia thi tuyển

– Cán bộ công chức trong quy hoạch chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư; trong quy hoạch các chức danh: Phó giám đốc các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể tỉnh; phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tương đương trở lên thuộc tỉnh Quảng Ninh có chuyên môn phù hợp với chức danh thi tuyển, bổ nhiệm.

– Cán bộ, công chức không trong quy hoạch chức danh dự tuyển đăng ký, đề cử phải được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, đồng ý giới thiệu.

2. Tiêu chuẩn

2.1. Tiêu chuẩn chung

Đối tượng đăng ký dự thi để bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Sở Kế hoạch – Đầu tư phải bảo đảm tiêu chuẩn chung theo quy định tại Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII); tiêu chuẩn cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Quyết định số 1730-QĐ/TU ngày 13/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh).

Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên các chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế đối ngoại…; có trình độ cao cấp, cử nhân lý luận chính trị (hoặc đủ điều kiện đào tạo cao cấp, cử nhân lý luận chính trị), quản lý hành chính nhà nước ngạch chuyên viên chính và tương đương trở lên; ít nhất có một ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Đức, Nhật, Trung Quốc…) trình độ C trở lên (có khả năng giao tiếp đáp ứng yêu cầu công việc), sử dụng thành thạo máy vi tính và các trang, thiết bị văn phòng phục vụ cho công tác.

2.2. Tiêu chuẩn cụ thể

(i1) Có bản lĩnh chính trị, chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, của tỉnh; (i2) Yêu nghề, tận tụy với nghề nghiệp; (i3) Lối sống, tác phong làm việc, giao tiếp, ứng xử văn hóa, văn minh; (i4) Hiểu biết về quản lý nhà nước trong công tác quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, gồm: Tổng hợp về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký doanh nghiệp trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; (i5) Có khả năng lãnh đạo, quản lý: Phân tích và dự báo; tầm nhìn chiến lược, thiết kế và định hướng triển khai hoạt động; có ý tưởng mới, quyết đoán và có bản lĩnh đổi mới.

3. Điều kiện dự thi

– Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý từ cấp trưởng, phó phòng (hoặc tương đương) trở lên; 2 năm liền kề thời điểm dự thi được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

– Đảm bảo độ tuổi bổ nhiệm lần đầu, nói chung còn 10 năm công tác (ít nhất đủ 5 năm) và có đủ sức khoẻ để thực hiện tốt nhiệm vụ.

– Có hồ sơ đầy đủ, rõ ràng gồm:

+ Đơn đăng ký dự thi (có xác nhận của cơ quan).

+ Bản khai lý lịch theo mẫu 2a/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương (hoặc lý lịch theo mẫu 1a-BNV/2007 của Bộ Nội vụ) được cơ quan trực tiếp quản lý cán bộ xác nhận.

+ Bản sao giấy khai sinh có công chứng.

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ có công chứng.

+ Chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền (trong thời hạn 6 tháng).

+ Nhận xét, đánh giá của chi bộ, đảng ủy nơi công tác (trong 3 năm gần nhất).

+ Nhận xét, đánh giá của chi ủy nơi cư trú đối với bản thân và gia đình.

+ Văn bản xác nhận của cơ quan, đơn vị, địa phương về quá trình công tác, chức danh quy hoạch, nhận xét, đánh giá (về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khả năng phát triển) và giới thiệu cán bộ tham gia dự thi.

4. Nội dung thi tuyển

– Ứng viên đăng ký dự thi tuyển: Phải thực hiện phần thi viết, nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Ứng viên dự thi tuyển chuẩn bị đề tài để thi trình bày Đề án, tập trung vào nội dung: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất cơ chế, chính sách quản lý kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương;… đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

5. Thời gian nộp hồ sơ, tổ chức thi tuyển

5.1. Nộp hồ sơ, chuẩn bị đề tài dự thi

Đối tượng đăng ký dự thi nộp hồ sơ, thủ tục theo quy định về Ban Thẩm định (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy), trước ngày 08/7/2018; nhận đề tài, chuẩn bị đề tài dự thi trong thời gian 30 ngày (kể từ ngày giao đề tài).

5.2. Thời gian thi tuyển trong tháng 8/2018.

6. Hình thức thi tuyển

Người dự thi tuyển phải thực hiện 2 phần thi:

(1) Thi viết với nội dung kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về chuyên ngành, lĩnh vực dự tuyển; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý chuyên ngành, lĩnh vực thi tuyển; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

(2) Thi thuyết trình đề tài và trả lời các câu hỏi của Hội đồng thi.

(Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 08033183)

Nguồn tin: baoquangninh.com.vn