Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ TP.Cần Thơ tuyển dụng

22/02/2018

Căn cứ Công văn số 2424/BNV-CCVC ngày 09 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng;

Căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp Sở, cấp Phòng tại thành phố Cần Thơ.

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-SNV ngày 12 tháng 02 năm 2018 của Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ về việc thực hiện thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ;

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ thông báo thi tuyển chức danh Phó Trưởng ban Tôn giáo, cụ thể như sau:

I.  CHỨC DANH VÀ SỐ LƯỢNG THI TUYỂN:

– Chức danh: Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ (phụ trách công tác Văn phòng và công tác nghiệp vụ đối với các tôn  giáo: Công giáo, Tin Lành và Cao Đài).

– Số lượng: 01 (một).

II. ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

1. Đối tượng tham gia dự tuyển:

a. Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển:

– Công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển đang công tác tại Ban Tôn giáo (nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì đưa ra khỏi danh sách quy hoạch khi rà soát danh sách quy hoạch hàng năm).

– Công chức đang công tác tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ hoặc tại các Sở, ngành, địa phương khác, nếu có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển và nằm trong quy hoạch của chức danh tương đương với chức danh thi tuyển.

– Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, khi dự tuyển ở vị trí Phó Trưởng ban Tôn giáo thì phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện về ngạch công chức hoặc thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực ít nhất từ 03 năm trở lên (Quyết định số 20/2012/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm   lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở, Ban ngành, đơn vị sự nghiệp  trực thuộc Ủy  ban nhân dân thành phố; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện).

b. Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

– Công chức không nằm trong quy hoạch của chức danh thi tuyển hoặc chức danh tương đương với chức danh thi tuyển (bao gồm cả trường hợp không công tác tại Ban Tôn giáo), có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh thi tuyển, được tập thể lãnh đạo và Đảng ủy Sở Nội vụ đồng ý bằng văn bản.

– Trường hợp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì phải có thời gian công tác trong ngành, lĩnh vực tối thiểu 03 năm (không kể thời gian tập sự, thử việc).

2. Tiêu chuẩn và điều kiện dự thi:

a. Tiêu chuẩn, điều kiện chung:

– Bảo đảm tiêu chuẩn chung quy định tại Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

– Có đủ tiêu chuẩn cụ thể của chức danh tuyển chọn theo quy định; đã được bổ nhiệm ngạch chuyên viên hoặc tương đương với ngạch chuyên viên trở lên.

– Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được

– Không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 82 Luật Cán bộ, công chức và các trường hợp bị cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

b. Tiêu chuẩn cụ thể:

– Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành phù hợp với vị trí công tác: Tôn giáo học; Nhân học; Luật; Hành chính học; Quản lý nhà nước; Chính trị học; Xã hội học và các ngành thuộc nhóm ngành xã hội.

– Trình độ chính trị: Tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị trở lên.

– Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 trở lên khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ B ngoại ngữ trở lên.

– Tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc có chứng chỉ tin học ứng dụng trình độ A trở lên.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC THI:

1. Hồ sơ đăng ký dự thi:

– Đơn đăng ký dự

– Sơ yếu lý lịch: Mẫu 2a/TCTW-1998 của Ban Tổ chức Trung ương và mẫu 2C-BNV/2008 của Bộ Nội vụ (được cơ quan nơi người dự thi đang công  tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự thi).

– Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản sao xuất trình kèm bản  chính để đối chiếu.

– Bản kê khai tài sản và thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự

– Giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày tính đến ngày nhận hồ sơ đăng ký dự

– Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người dự thi đang công tác (trong thời gian 03 năm liên tục tính đến thời điểm đăng ký dự tuyển). Trường hợp người tham gia dự thi từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của tập thể lãnh đạo cơ quan nơi người tham gia dự thi đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự thi và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

– Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú thường xuyên về trách nhiệm công dân của người tham gia dự tuyển và gia đình.

2.  Thời gian tổ chức thi:

– Thời gian đăng thông báo và tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự thi: Từ ngày 13/02/2018 đến hết ngày 12/3/2018.

– Thời gian thẩm định hồ sơ: Từ ngày 13/3/2018 đến ngày 19/3/2018.

– Thông báo danh sách người đủ điều kiện dự thi: Ngày 20/3/2018.

– Thời gian tổ chức thi viết: Ngày 09/4/2018.

– Thời gian tổ chức thi trình bày Đề án: Ngày 13/4/2018.

– Việc điều chỉnh, thay đổi thời gian theo Thông báo (nếu có) sẽ có thông báo cụ thể.

3. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển:

Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, địa chỉ: Số 11/2, đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; số điện thoại: (0292)3.733.886; thư điện tử: bantg@cantho.gov.vn

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN:

1. Thi viết (thời gian thi 180 phút):

– Nội dung thi: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác văn phòng và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của công tác văn phòng và công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự thi và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

– Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100. Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự thi phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án. Trường hợp người dự thi có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên nhưng có 02 thành viên Hội đồng thi tuyển chấm điểm bài thi viết dưới 50 điểm thì Thư ký Hội đồng thi tuyển phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc chấm lại đối với bài thi này.

2. Thi trình bày Đề án (thời gian trình bày Đề án tối đa 30 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án từ 30 – 40 phút):

– Nội dung thi: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Ban Tôn giáo và chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Ban Tôn giáo; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự thi nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự.

– Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100. Cơ cấu điểm gồm 3 phần, cụ thể như sau: (1) Xây dựng đề án: 20 điểm; (2) Trình bày bảo vệ đề án: 40 điểm; (3) Trả lời các câu hỏi chất vấn: 40 điểm.

V. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN VÀ BỔ NHIỆM NGƯỜI TRÚNG TUYỂN:

– Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn lấy người có số điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm để lấy ý kiến  tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn bằng văn bản. Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.

+ Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị  lấy ý kiến đối với các cá nhân có điểm thi nêu trên, tập thể lãnh đạo có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn phải có ý kiến bằng văn bản về đề nghị của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm (tập thể lãnh đạo không thực hiện bỏ phiếu kín).

+ Trường hợp người được đưa ra lấy ý kiến mà tập thể lãnh đạo cơ quan  có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn không đồng ý thì tập thể lãnh đạo phải nêu rõ lý do; nếu lý do hợp lý (mới phát hiện người dự tuyển không   bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm) thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn tiếp tục chọn người có kết quả điểm thi trình bày Đề án thấp hơn liền  kề trong số những người đạt trên 50 điểm để đưa  ra lấy ý kiến tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn.

Căn cứ ý kiến của tập thể lãnh đạo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn trao đổi, nếu không phát hiện có sai phạm trong quá trình tổ chức tuyển chọn thì thống nhất để người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn ban hành Quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển

Để biết các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ theo địa chỉ Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ thành phố Cần Thơ, số 11/2, đường Trần Bình Trọng, phường An Phú, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ; số điện thoại: (0292)3.733.886./.

Nguồn: cantho.gov.vn